Στην πρόσληψη τριάντα πέντε (35) καθηγητών μουσικής διαφόρων ειδικοτήτων και τριών (3) μαέστρων για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων. Οι προσληφθέντες θα συνάψουν συμβάσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι ΙΔΟΧ), συνολικής διάρκειας έως 9 μήνες.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση τους και να την υποβάλουν αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στο Γραφείο Προσωπικού του Δημοτικού Ωδείου μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών και συγκεκριμένα από την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και μόνο κατά τις ώρες (09:00-13:00). Η συνέντευξη-ακρόαση των υποψηφίων θα γίνει την Τρίτη και την Τετάρτη 4 και 5 Οκτωβρίου στο χώρο του Δ.Ω.Λ…
Τ.Π.