Την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, και ειδικότερα το διάστημα, 4 - 8 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων  για 62 μόνιμες θέσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η προκήρυξη 16Κ/2017 του ΑΣΕΠ έχει σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και αφορά την πρόσληψη μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
Στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, προβλέπεται η κάλυψη μιας (1) θέσεις ΠΕ Αρχαιολόγων, Ειδικότητας Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών.