Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας αποφάσισε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Π.Ε.Ο. Λάρισας – Ελασσόνας, στο ύψος της γέφυρας Τ.Κ. Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου, αποβλέποντας στην εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη ατυχημάτων, λόγω πρόκλησης ζημιών στη γέφυρα Τ.Κ. Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου.

Αναλυτικά:

1. Τις κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην Π.Ε.Ο. Λάρισας – Ελασσόνας και συγκεκριμένα στο ύψος της γέφυρας Τ.Κ. Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου, λόγω έντονης σεισμικής δραστηριότητας στο σημείο και για το χρονικό διάστημα από ώρα 14:00′ ώρα της Παρασκευής (05-03-2021) και έως ότου εκλείψουν οι ως άνω λόγοι.

2. Ο Δήμος Τυρνάβου, υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια αυξημένου όγκου υδάτων να

τοποθετεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία την πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, αντανακλαστικά προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη τους η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην εν λόγω περιοχή.

3. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ. 502/9-7-2003 Υπουργική Απόφαση [Β/946/2003], οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014 (Α-261).

4. Το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την εκτέλεση της, τη δημοσίευση της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999, την κοινοποίηση της παρούσας στους εμπλεκόμενους φορείς, την ανακοίνωση στον αιτούντα των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τον Κ.Ο.Κ. και τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις, την επίβλεψη για την υλοποίηση τους και τη λήψη μέτρων αρμοδιότητας του.-