Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η δεύτερη συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «QUASER - Transparent qualifications for boosting the quality of services addressed to asylum seekers and refugees», στις 30-31 Μαρτίου στην Ουέλβα της Ισπανίας.

Ο γενικός στόχος του διακρατικού προγράμματος, στο οποίο από την Ελλάδα συμμετέχει ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» και η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) που υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Υποδοχής του «Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής», είναι η ενίσχυση και αναγνώριση των προσόντων των ατόμων που εργάζονται σε κέντρα πρώτης υποδοχής και φιλοξενίας με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αποτελεσματική διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται παρανόμως στην χώρα, κατά την υπαγωγή τους σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, 7 οργανισμοί εκπροσωπώντας τέσσερις χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία και Ελλάδα) ανέλυσαν τις διαδικασίες εργασίας που συνδέονται άμεσα με τους πρόσφυγες και τους αιτούντες το δικαίωμα ασύλου και ένταξης στην κοινότητα (ανθρώπινα και νομικά δικαιώματα για τους αιτούντες άσυλο/ πρόσφυγες, κοινωνική ένταξη, πολιτιστική και γλωσσική κατάρτιση, εκπαίδευση κλπ). Επίσης, επισήμαναν τις ομοιότητες μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών και τις ιδιαιτερότητες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό των προτύπων επαγγελματικών προσόντων που πρέπει να είναι εφαρμόσιμα σε όλα τα εθνικά πλαίσια. 

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» έχει αναλάβει την ευθύνη της διενέργειας συγκριτικής μελέτης και εξαγωγής των σχετικών συμπερασμάτων που αφορούν στις ικανότητες που απαιτούνται να έχουν οι εργαζόμενοι σε κέντρα πρώτης υποδοχής για την εκπλήρωση των διαδικασιών εργασίας που περιγράφονται παραπάνω και τη διασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο. 

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα πρότυπα επαγγελματικά πλαίσια πιστοποίησης προσόντων των εργαζομένων στα κέντρα υποδοχής προσφύγων. Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν πρακτικές και συστήματα που υιοθετούνται από ευρωπαϊκές χώρες, και ανταλλάχθηκαν ιδέες και προτάσεις προκειμένου να σχεδιαστούν με ακρίβεια  τα επόμενα στάδια του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ», Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ. 2410554026, κα Αναστασοπούλου (email: anastasopoulou@dimitra.gr).