Από 1 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου το 3ο Γυμνάσιο Λάρισας πραγματοποίησε 4 διαδικτυακές συναντήσεις με τους συνεργάτες των 4 νέων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που έχει αναλάβει να υλοποιήσει για το διάστημα 2020-2022. 

Στις συναντήσεις αυτές έγινε μια πρώτη γνωριμία με τους εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ομάδων Erasmus του κάθε σχολείου και συζητήθηκαν με διεξοδικό τρόπο οι στόχοι, οι δραστηριότητες και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους μέσα στα πλαίσια του κάθε προγράμματος.

Τα νέα προγράμματα του σχολείου είναι τα εξής:

1. Erasmus+ KA229 με τίτλο “SavethenatureSavethefuture” στο οποίο το 3ο Γυμνάσιο είναι το συντονιστικό σχολείο.  Πρόκειται για ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα και οι μαθητές καλούνται να ανακαλύψουν πώς η φύση εμπνέει το STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Maths) και γενικότερα τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία. Από την πλευρά της η επιστήμη οφείλει με τα επιτεύγματά της να φροντίσει για την αειφορία της φύσης και την παράδοσή της στις επόμενες γενιές.

2.  Erasmus+ KA201 με τίτλο “Inspire” το οποίο έχει σαν στόχο να προωθήσει τις αρχές του Ολυμπισμού και την ένταξη της άθλησης στην καθημερινότητά μας ώστε να αποκτήσουμε ένα ισορροπημένο τρόπο ζωής.  Σκοπός του προγράμματος είναι να εντάξει διασκεδαστικές δραστηριότητες μάθησης και άθλησης στην πραγματικότητα του σχολείου και να μετατρέψει τη θεωρητική προσέγγιση σε γνώση.

3.  Erasmus+ KA229 μετίτλο “Gardens of Cultures in Europe”.  Στο πρόγραμμα αυτό βασικοί στόχοι είναι η ενίσχυση της έννοιας της κοινότητας μεταξύ των μαθητών που προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά, μορφωτικά, θρησκευτικά, εθνικά και πολιτισμικά υπόβαθρα.  Η δημιουργία σχέσεων με εξωσχολικούς φορείς, το άνοιγμα της σχολικής κοινότητας σε τοπικό/εθνικό/ευρωπαϊκό επίπεδο και η προώθηση της κοινωνικής πολυμορφίας ως μιας ιδέας που δημιουργεί πλούτο.

4.  Erasmus+ KA229 μετίτλο “Eco life in Eco Environment for European Citizens”.  Για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού έμπνευση υπήρξε η ρήση του Δαλάι Λάμα: «Είναι συλλογική και ατομική μας ευθύνη να προστατέψουμε και να διατηρήσουμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε». 

Μεταξύ των στόχων του προγράμματος σημαντική θέση έχει η εμπλοκή και η δραστηριοποίηση των μελών της σχολικής αλλά και της τοπικής κοινότητας πάνωστο θέμα της κλιματικής αλλαγής αφού πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά το κάθε μέλος συλλογικά και ατομικά.

Οι τρέχουσες συνθήκες δεν επιτρέπουν τις δια ζώσης συναντήσεις με τους εταίρους και σίγουρα μειώνουν την ποιότητα και την αξία των δραστηριοτήτων.  Ωστόσο ελπίζουμε ότι σύντομα οι κοινωνίες μας θα ξεπεράσουν την απειλή της πανδημίας και θα μας δοθεί η ευκαιρία να συνεχίσουμε την καθημερινότητά μας και τις δράσεις στα Ευρωπαϊκά προγράμματα μέσα σε κανονικές συνθήκες.