Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Σχολές επαγγελματικής κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και Πειραματικές σχολές επαγγελματικής κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.), σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), για το έτος κατάρτισής 2016-2017, καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. οικ 28959/488 (ΦΕΚ 1961/Β7 30¬06-2016) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση, από 31/08/2016 έως 06/09/2016 (6:00 το απόγευμα) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Η παρούσα αφορά τις Εκπαιδευτικές Μονάδες ΙΕΚ / ΣΕΚ / ΠΣΕΚ του Οργανισμού, και οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού για το έτος κατάρτισης 2016-2017, να επιλέξουν, με τη σειρά προτεραιότητας που επιθυμούν, τα ΙΕΚ / Σ.Ε.Κ. / Π.Σ.Ε.Κ. της Περιφέρειας Αττικής ή τα ΙΕΚ / ΣΕΚ / ΠΣΕΚ μίας και μόνο Περιφερειακής ενότητας για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, από τους υποψήφιους ωρομίσθιους εκπαιδευτές για την αξιολόγησή τους το έτος κατάρτισης 2016-2017 στα Ι.Ε.Κ./ Σ.Ε.Κ./Π.Σ.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ., επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης για την ακρίβεια των δηλωθέντων και υποβληθέντων στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/86. Ο υποψήφιος ωρομίσθιος Εκπαιδευτής είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των στοιχείων και των δικαιολογητικών, που καταχωρεί στην ηλεκτρονική αίτηση και αυτών που αποστέλλει με φάκελο υπόψη της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίου ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, να διαγράψει από τους πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτών έτους κατάρτισης 2016-2017 καθώς και να αποκλείσει από τη διαδικασία επιλογής για τα δύο (2) επόμενα σχολικά έτη ή έτη κατάρτισης, υποψήφιο ωρομίσθιο εκπαιδευτή, ο οποίος υπέβαλε δικαιολογητικά τα οποία δεν είναι πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων που κατέχει νομίμως και επιπλέον να προβεί στις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν τα ανωτέρω και ο ωρομίσθιος εκπαιδευτής έχει ήδη προσληφθεί, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση εργασίας. Στην ηλεκτρονική Αίτηση ο υποψήφιος δηλώνει το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται εκτός από την Διδακτική και Επαγγελματική εμπειρία-προϋπηρεσία.

Οι   βεβαιώσεις   της   Διδακτικής   και   Επαγγελματικής προϋπηρεσίας επισυνάπτονται στο φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά, ελέγχονται και μοριοδοτούνται από τις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές. Το σύνολο των δικαιολογητικών, που απαιτούνται από την παρούσα Προκήρυξη, υποβάλλονται από τον υποψήφιο ή αποστέλλονται σε φάκελο ταχυδρομικώς συστημένα ή με courier, συνοδευόμενα με την εκτυπωμένη και  υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση, από τις 31/08/2016 έως 06/09/2016 υπόψη της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης, στη Σχολική Μονάδα Ι.Ε.Κ. πρώτης προτίμησης του κάθε Υποψήφιου, στην οποία προκηρύσσεται ο κλάδος και η ειδικότητά του. Όσοι υποψήφιοι υπέβαλαν ηλεκτρονική Αίτηση το περυσινό έτος κατάρτισης (2015-2016) με την ίδια ειδικότητα, θα καταχωρήσουν στην παρούσα ηλεκτρονική Αίτηση όλα τα πεδία που απαιτούνται από αυτή και θα υποβάλουν στο φάκελο φωτοαντίγραφα όλων των προσωπικών στοιχείων και τίτλων σπουδών που δηλώνουν εκτός των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας που ήδη έχουν υποβάλει το προηγούμενο έτος 2015.

Για τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (επειδή στην περυσινή μοριοδότηση καταχωρήθηκε από τις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Μοριοδότησης η διδακτική και η επαγγελματική προϋπηρεσία που υπέβαλλαν και η οποία έχει καταγραφεί στην Ηλεκτρονική βάση), θα υποβάλλουν στο φάκελο μόνο την επιπλέον διδακτική και επαγγελματική προϋπηρεσία η οποία αποκτήθηκε από 31-08-2015 έως σήμερα. Η εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση φέρει αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής υποβολής, ο οποίος υποχρεωτικά θα αναγράφεται στο φάκελο, στα στοιχεία του αποστολέα. Δικαιολογητικά συμμετοχής υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτών 1. Αίτηση Στην ηλεκτρονική Αίτηση ο υποψήφιος δηλώνει το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται σε αυτή εκτός από την Διδακτική και Επαγγελματική εμπειρία-προϋπηρεσία η οποία καταχωρείται από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή μοριοδότησης μετά την παραλαβή του φακέλου των Δικαιολογητικών.

Η εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση φέρει αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής υποβολής, ο οποίος υποχρεωτικά θα αναγράφεται στο φάκελο, στα στοιχεία του αποστολέα. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση μόνο για την Περιφέρεια Αττικής ή για μία και μόνον Περιφερειακή Ενότητα για την υπόλοιπη Ελλάδα, προκειμένου να αξιολογηθεί και να ενταχθεί στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης για την επιλογή του ως ωρομίσθιου εκπαιδευτή για το έτος Κατάρτισης 2016-2017. 2. Βασικός Τίτλος Σπουδών: Ώς βασικός τίτλος σπουδών δηλώνεται εκείνος με την ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος και πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση όπως επακριβώς αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη. Στο βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται η ειδικότητα, η οποία και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη παρούσα προκήρυξη, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος. Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να διαθέτει εκτός από το αντίγραφο του τίτλου σπουδών και Βεβαίωση Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λ.π.).

Τα μόρια που λαμβάνουν οι υποψήφιοι για τα πτυχία του κλάδου που υποβάλουν αίτηση είναι: •    ΠΕ (Πτυχία ΑΕΙ - ΤΕΙ) 12 μόρια •    Δίπλωμα ΙΕΚ & Πτυχία Β/θμιας ΤΕ & ΔΕ 6 μόρια •    Πτυχίο Ανώτερης Κρατικής σχολής ( ωδείο, δραματικής τέχνης κ.λ.π.) 6 μόρια.   Εάν ο υποψήφιος είναι υπήκοος χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών με άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, πρέπει να διαθέτει βεβαίωση ή πιστοποιητικό γνώσης Ελληνικής γλώσσας, επιπέδου Γ2 σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 3.    Τίτλοι Αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πτυχίο Οι Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Μεταπτυχιακά/Διδακτορικά) για να δηλωθούν και να αξιολογηθούν πρέπει να αφορούν στο βασικό τίτλο σπουδών. Ως τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών εννοούνται αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους. Σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού, για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί θα πρέπει να διαθέτει βεβαίωση αναγνώρισης από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λ.π.). Τα μόρια που λαμβάνουν οι υποψήφιοι από αναγνωρισμένους μεταπτυχιακούς τίτλους είναι: •    Μεταπτυχιακό 5 μόρια •    Διδακτορικό 8 μόρια Προσμετράται ο ανώτερος μεταπτυχιακός τίτλος 4.    Τίτλοι Αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Οι Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Μεταπτυχιακά/Διδακτορικά) για να δηλωθούν και να αξιολογηθούν πρέπει να αφορούν στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Ως τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών εννοούνται αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους. Σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού, για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί θα πρέπει να διαθέτει βεβαίωση αναγνώρισης από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λ.π.). Τα μόρια που λαμβάνουν οι υποψήφιοι από αναγνωρισμένους μεταπτυχιακούς τίτλους στην Εκπαίδευση ενηλίκων είναι: •    Μεταπτυχιακό 5 μόρια •    Διδακτορικό 8 μόρια Προσμετράται ο ανώτερος μεταπτυχιακός τίτλος στην Εκπαίδευση ενηλίκων. 5.    Επιμόρφωση Βεβαιώσεις Επιμόρφωσης (προσμετρούνται σεμινάρια από 25ώρες και άνω) Ως βεβαιώσεις επιμόρφωσης εννοούνται βεβαιώσεις που παρέχονται για την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων που οργανώνονται από φορείς (δημόσιους ή ιδιωτικούς) και έχουν πραγματοποιηθεί: α) στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων (0,25 μόριο ανά 25ωρο με μέγιστο αριθμό μορίων 2) β) σε θέματα σχετικά με το θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (0,25 μόριο ανά 25ωρο με μέγιστο αριθμό μορίων 2) γ) στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων κατάρτισης) (0,25 μόριο ανά 25ωρο με μέγιστο αριθμό μορίων 2) Στα δικαιολογητικά της επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκειά αποκλειστικά σε ώρες (ώρες που δεν αναφέρονται σε σχετική βεβαίωση μπορούν να αποδειχθούν με την προσκόμιση του προγράμματος της επιμόρφωσης. Δεν μοριοδοτείται Επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Δεν γίνεται αποδεκτή η βεβαίωση ωρών επιμόρφωσης με Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των υποψηφίων.

Για τις Εκπαιδευτικές Μονάδες ΙΕΚ -ΣΕΚ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας:

– ΙΕΚ-ΣΕΚ Βόλου, (Αθηνών 64, Τ.Κ. 38334, Βόλος, τηλ. 24210 – 60744)

– ΙΕΚ Καρδίτσας, (Τρικάλων 226, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα, τηλ. 24410 – 28900)

– ΙΕΚ Λαμίας, (Μεγάλη Βρύση, Τ.Κ. 35100, Λαμία, τηλ. 22310 – 51086 )

– ΙΕΚ Λάρισας (Ερμογένους 10, Τ.Κ. 41447, Λάρισα, τηλ. 2410 – 564685)

dikaiologitika.gr