Από τον Δήμο Λαρισαίων ανακοινώνονται τα εξής:

"Κατόπιν πολλών ερωτημάτων συμπολιτών για διενέργεια προκηρύξεων από το Δήμο Λαρισαίων κατά το τρέχον διάστημα, διευκρινίζουμε πως οι αποφάσεις τις Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, από όπου αντλούν την πληροφορία τα τοπικά ΜΜΕ, για προσλήψεις στο Δήμο μας (σύμφωνα με την ενημέρωση που λαμβάνουμε από τους πολίτες), αφορούν τον προγραμματισμό προσλήψεων ορισμένου χρόνου υπαλλήλων έτους 2021 σύμφωνα με τη με αρ. 14626 /26-2-2021 (ΑΔΑ: ΩΔ4Δ46ΜΤΛ6-7Β0) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και όχι προκηρύξεις για το τρέχον διάστημα.

Εννοείται ότι όταν δρομολογηθούν οι προκηρύξεις θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις και η προβλεπόμενη από το νόμο δημοσιοποίησή τους."