Η διαρκής βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να μπορούν να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας (EQAVET) που περιλαμβάνει αναλυτικούς δείκτες και παραμέτρους που αφορούν σε όλα τα στάδια του κύκλου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Q-Spirit: EQAVET στην πράξη» αφορά στη δημιουργία ενός πρακτικού εργαλείου διασφάλισης ποιότητας που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς όσο και από τους εκπαιδευτές και θα τους επιτρέπει την αξιολόγηση και σύγκριση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών τους σε σχέση με τους δείκτες που τίθενται στην ΕΕ από το EQAVET.
Στις 5-6 Οκτωβρίου 2017,ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»παρουσίασε στη Ρώμη (Ιταλία)το διαδικτυακό εργαλείο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος και  δίνει τη δυνατότητα σεεκπαιδευτικούς οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να αξιολογούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους βάσει συγκεκριμένων ποιοτικών δεικτών, όπως αυτοί ορίζονται από τοEQAVET, μέσω της συμπλήρωσης ενός διαδραστικούερωτηματολογίου.Το συγκεκριμένο εργαλείο παρέχει τη δυνατότητα ερμηνείας των αποτελεσμάτων μετά το τέλος της συμπλήρωσης τους ερωτηματολογίου, καθώς επίσης θα δίνει κατευθυντήριες οδηγίες και προτεινόμενες ενέργειες για βελτίωση των ποιοτικών δεικτών που δεν είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο.
Όσοι δραστηριοποιούνται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είτε ως πάροχοι είτε ως εκπαιδευτές και θέλουν να συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος και να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαδικτυακό εργαλείο του προγράμματος Q-Spirit εντελώς δωρεάν,παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ», Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ.: 2410554026, email: euprojects@dimitra.gr