Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε έκτακτα σε δια περιφοράς συνεδρίαση την 4η Ιανουαρίου 2021, ύστερα από την αναγγελία του θανάτου του Επίμαχου Χατζηγεωργίου, πρώην Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Λαρισαίων και αφού έλαβε υπόψη:

1.      Το άρθρο 65 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.      Τη με αρ. 40/31-03-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.      Να εκφράσει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

2.      Να δημοσιευθεί το παρόν.