Απάντηση εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας στην ερώτηση της Κ.Ο. της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και στους βουλευτές Β. Κεγκέρογλου και Μ. Τσελέπη για το Ταμείο Αφερεγγυότητας και το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης για τα ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ.

Όσον αφορά στο πρώτο ταμείο, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία πληρωμής των πρώην υπαλλήλων των Σούπερ Μάρκετ, ενώ υπάρχει αναμονή της απάντησης από την Ε.Ε. για το ταμείο Παγκοσμιοποίησης.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση θετικής απάντησης της Ε.Ε. στο αίτημα, εκτός των 557 πρώην υπαλλήλων των Σ.Μ. ΛΑΡΙΣΑ θα ωφεληθούν και 543 νέοι εκτός απασχόλησης στην περιοχή της Λάρισας στις ηλικίες 15-29 με διάφορα προγράμματα κατάρτισης.

Αναλυτικά η απάντηση:

Α. Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συγκεκριμένα η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EYE – ΕΚΤ), ως αρμόδια Εθνική Αρχή Συντονισμού και Αρχή Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ, εφεξής) περιόδου 2014-2020 σύμφωνα με το Άρθρο 63 του Ν. 4331/2015(ΦΕΚ 69/Τεύχος Α/2-07-2015) «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις», υπέβαλε αίτηση για Χρηματοδοτική Συνεισφορά από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 2014-2020, για ενέργειες που αφορούν σε:

557 απολυμένους της Εταιρείας «Σούπερ Μάρκετ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας και σε 543 Νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο εξής καλουμένων NEETs (NotinEmployment, Education, Training), οι οποίοι είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών (15-29 ετών) που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και οι οποίοι είναι οικονομικά μη ενεργοί ή άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, είτε είναι εγγεγραμμένοι ως αναζητούντες εργασία είτε όχι.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 10,8 εκατομμυρίων ευρώ, εάν εγκριθεί, θα συγχρηματοδοτεϊται σε ποσοστό 60% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 και κατά 40% από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που προτάθηκαν περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενέργειες: ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α: Επαγγελματική Συμβουλευτική ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β1: Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β2: Εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) δημιουργήθηκε με βάση τον κανονισμό 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σκοπός του είναι η παροχή άμεσης και έκτακτης υποστήριξης σε απολυμένα άτομα. Μέσω του ΕΤΠ παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λήψη μέτρων στήριξης των εργαζομένων που απολύονται λόγω παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή εξαιτίας των μεγάλων αλλαγών που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, στις περιπτώσεις όπου οι απολύσεις αυτές έχουν σοβαρό ανεπιθύμητο αντίκτυπο στην τοπική ή περιφερειακή οικονομία.

Β. Με το άρθρο 16 του Ν. 1836/89 συστάθηκε στα πλαίσια του ΟΑΕΔ ο «Λογαριασμός προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη».

Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 1 του Π.Δ. 1/1990 όπως ισχύει: «Σκοπός του «λογαριασμού προστασίας εργαζόμενων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη», είναι η πληρωμή ανεξόφλητων, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, αποδοχών μέχρι τριών (3) μηνών, που προέρχονται από σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας και εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, που προηγείται της υποβολής της αιτήσεως ή της δηλώσεως για κήρυξη της πτώχευσης, εφόσον εκδοθεί απόφαση που κηρύσσει τον εργοδότη σε πτώχευση, ή διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση έκλεισε οριστικά και ότι λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού δεν δικαιολογείται η έναρξη διαδικασίας πτωχεύσεως, ή από τη δημοσίευση της προβλεπόμενης, από τη νομοθεσία ιδιωτικής ασφάλισης, υπουργικής απόφασης περί ασφαλιστικής εκκαθάρισης, ή από τη δημοσίευση της απόφασης, με την οποία τίθεται σε εκκαθάριση ο εργοδότης».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, η αρμόδια Υπηρεσία του (ΚΠΑ 2 ΛΑΡΙΣΑΣ), παρά τις ιδιαίτερες δυσκολίες της συγκεκριμένης περίπτωσης, μέχρι την 23-12-2015 είχε εγκρίνει την καταβολή ανεξόφλητων αποδοχών λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη σε 160 δικαιούχους.