Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι Κατσίγρα ανακοινώνει ότι προτίθεται να προσλάβει διδακτικό προσωπικό, δεκατέσσερα (14) άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) (επί ωρομισθία) και με χρονική διάρκεια σύμβασης έως 8 μήνες, για την πλήρωση των θέσεων ωρομίσθιων καθηγητών εκμάθησης εικαστικών-καλλιτεχνικών σπουδών (ζωγραφική, κεραμική, χαρακτική) για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών-εικαστικών ερασιτεχνικών τμημάτων του Ελεύθερου Εργαστηρίου Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείου Γ. Ι. Κατσίγρα με σκοπό την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους χρήστες για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στα γραφεία της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι Κατσίγρα, (Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 9.00π.μ. - 14.00μ.μ.) είτε αυτοπροσώπως κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γ. Παπανδρέου 2, 41334 Λάρισα, με επισυναπτόμενα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@katsigrasmuseum.gr μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο όπως ορίζει το Π.Δ. 524/1980 ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του καταστήματος.

Η ανωτέρω προκήρυξη καθώς και το έντυπο της αίτησης για συμμετοχή, θα αναρτηθεί και στο site www.katsigrasmuseum.gr . Επίσης, θα αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείου Γ. Ι. Κατσίγρα, τηλ.: 2410 623615, 2410 670496.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

aftodioikisi.gr