Το ΠΜΣ «Γενετική του Ανθρώπου» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στο πεδίο της Γενετικής του Ανθρώπου, αλλά και την απόκτηση τεχνογνωσίας για τη διάγνωση γενετικών νοσημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν ακαδημαϊκά/ ερευνητικά Ιδρύματα, κέντρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ιδιωτικά βιοϊατρικά και διαγνωστικά εργαστήρια, εταιρείες βιοτεχνολογίας και φαρμακευτικές εταιρείες.
Η διάρκεια των σπουδών είναι 1 έτος.
Υποβολή αιτήσεων από 27/6/2018 έως 28/9/2018
Γενικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://www.med.uth.gr/pmsgenetiki/
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, Γραφείο Καθ. Α. Τσέζου  3ος όρ. – Βιόπολις-Μεζούρλο Τ.Κ.41500 – Λάρισα Τηλ. 2410685593 και 2413502557.