Το ποσό των 1.000 ευρώ ως εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ανά άνεργο πρώην εργαζόμενο των σούπερ μάρκετ Λάρισα ΑΒΕΕ καθορίζει σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Σύμφωνα με αυτή, για να λάβει κάποιος τα χρήματα πρέπει κατά τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης να είναι εγγεγραμμένος άνεργος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Η απόφαση έχει ως εξής:

«Άρθρο 1

Εγκρίνουμε τη χορήγηση από τον ΟΑΕΔ εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€) ανά άνεργο πρώην εργαζόμενο της επιχείρησης με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ.» που κατά τη δημοσίευση της παρούσας είναι εγγεγραμμένος άνεργος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Άρθρο 2

1. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 1 θα γίνει μετά την προσκόμιση καταλόγου από το σωματείο των εργαζομένων και σχετικού ελέγχου από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, βάσει του οποίου θα προκύπτει η εργασιακή σχέση με την επιχείρηση και στον οποίο θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

α) Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο κάθε δικαιούχου.

β) Ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών.

γ) Ο αριθμός του μητρώου κοινωνικής του ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

δ) Ο αριθμός του φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ).

ε) Ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού του (με πρώτο όνομα του δικαιούχου της ως άνω οικονομικής ενίσχυσης), καθώς και του Διεθνούς Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού του (ΙΒΑΝ).

2. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει μεταξύ των δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 1 και του ΟΑΕΔ επιλύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. οικ. 48725/903/24.10.2016 υπουργική απόφαση «Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€) ανά εργαζόμενο της επιχείρησης με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» (Β'3455.)