Του Δρ. Παναγιώτη Γούλα (δημοτικού συμβούλου της παράταξης Πρωτοβουλία Αξιών)

Θεωρώ σκόπιμο πριν αναφερθώ στο θέμα, να διευκρινίσω στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό τι ακριβώς είναι η Α.Ε.ΝΟ.Λ  Α.Ε  και τι είναι το πρόγραμμα LEADER,για να αποκτήσουν τεκμηριωμένη άποψη,  για να κατανοήσουν το θέμα καλύτερα.

Η  Α.Ε.ΝΟ.Λ  Α.Ε είναι η  Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας, (Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.) με το διακριτικό τίτλο «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.», με έδρα την ΕΛΑΣΣΟΝΑ. Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1992,   με  τα αρχικά ΑΝ.ΕΛ (Αναπτυξιακή Ελασσόνας)με μετόχους τον Δήμο Ελασσόνας, φορείς  της περιοχής και από ιδιώτες.

Σκοπός της  αρχικής εταιρείας ήταν να διαχειρισθεί και να υλοποιήσει το εγκριθέν  πρόγραμμα LEADER για την Επαρχία Ελασσόνας (στην Ελλάδα είχαν πάρει έγκριση 50 προγράμματα ένα για κάθε Νομό).

Το έτος 1999 περίπου μετονομάσθηκε ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ (Αναπτυξιακή Ελασσόνας Κισσάβου)με βασικούς μετόχους τους ΟΤΑ της περιοχής Ελασσόνας και Κάτω Ολύμπου – Κισσάβου, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο.

Στην πορεία το 2008, μετατρέπεται σε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και στο μετοχικό κεφάλαιο της συμμετέχουν επιπλέον η Νομαρχία Λάρισας, η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) Ν. Λάρισας, οι Δήμοι Λακέρειας, Μακρυχωρίου και το Επιμελητήριο Λάρισας.

Το καλοκαίρι του 2009, η εταιρεία  αλλάζει και πάλι και γίνεταιΑναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με το διακριτικό τίτλο  «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.».

Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΕΝΟΛ Α.Ε, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου 2020 στα γραφεία της ΑΕΝΟΛ Α.Ε (Δ. Βλαχοδήμου 1, στην Ελασσόνα), αποφασίσθηκε η προσαρμογή της εταιρείας  στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 6474/2020, δηλαδή να γίνει Αναπτυξιακός Οργανισμός  Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τι είναι οι αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

«Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (εφεξής «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί»), είναι ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττουν από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε δημοτικό, Διαδημοτικό, Περιφερειακό ή ευρύτερο χώρο, ανάλογα με τις καταστατικές τους προβλέψεις και έχουν ως σκοπό ιδίως την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των Δήμων και των Περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.

Για την επίτευξη των σκοπών τους, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί αναλαμβάνουν την εκτέλεση δράσεων Κρατικών ενισχύσεων, αξιοποιούν χρηματοδοτικά εργαλεία και διαχειρίζονται αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από Εθνικούς ή Ενωσιακούς πόρους».

Κατά την γνώμη μου μετά την ολοκλήρωση της προσαρμογής της σημερινής Αναπτυξιακής Εταιρείας  , σε Αναπτυξιακό Φορέα (μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου από ότι προγραμματίζεται), με την επαρκή στελέχωση, θα αποτελέσει σημαντικό μοχλό Ανάπτυξης  όχι μόνο για την Επαρχία Ελασσόνας αλλά και για  την Περιφερειακά Ενότητα Λάρισας.

Η αρχική εταιρεία με την επωνυμία ΑΝ.ΕΛ (Αναπτυξιακή Ελασσόνας), κλήθηκε να διαχειρισθεί και να υλοποιήσει  το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  Leader ( 1992), για πρώτη φορά.

Τι είναι  το Πρόγραμμα LEADER

Το LEADER  είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (ξεκίνησε την ίδια εποχή, σχεδόν σε όλα τα Κράτη της ΕΟΚ τότε και στην πορεία επεκτάθηκε),  που είχε ως στόχο και όραμα:

•    τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της υπαίθρου μέσα από την αειφόρο ανάπτυξη.
•    Τη στήριξη της τοπικής Οικονομίας σε όλους τους τομείς (τουρισμό, Κτηνοτροφία, Δάση, γεωργία, βιομηχανία-βιοτεχνία, περιβάλλον, εστίασης, πολιτισμό,Μεταποίησης και Συσκευασίας προϊόντων : Ζωικής και Φυτικής Παραγωγής,  υπηρεσίες και άλλους τομείς ανάπτυξης).
•    Υλοποίηση προγραμμάτων συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.
•    Παροχή συμβουλών σε ιδιώτες, ενώσεις, συλλογικούς φορείς, επιχειρήσεις, μέσω έρευνας και πληροφόρησης.
•    Την αναχαίτηση της απερήμωσης της Υπαίθρου (να παραμείνει ο κόσμος στα χωριά του , αλλά με βελτίωση και αύξηση του εισοδήματος και με καλές υποδομές υγείας, μεταφοράς και Παιδείας, με σεβασμό στο Περιβάλλον και στην αειφόρα ανάπτυξη , ιδιαίτερα στο Μνημείο της Φύσης  και Παγκόσμιας  Πολιτιστικής Κληρονομιάς τον ΌΛΥΜΠΟ.
•    Η δημιουργία μιας σύγχρονης, ισχυρής, εξειδικευμένης και οικονομικά αυτοδύναμης εταιρείας, μέσω :

1.    της συμμετοχής της στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου.

2.    της καινοτόμου και πρωτοποριακής δράσηςτης εξειδίκευσης των στελεχών της του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος και των παραγωγικών μέσων.

Οι άνθρωποι των αγροτικών περιοχών, όπως και η Περιοχή Ελασσόνας, παράλληλα με την ενασχόλησή τους με τη γεωργία ή την κτηνοτροφία, μπορούσαν  να αναπτύξουν νέες πρωτοβουλίες-επενδυτικές δραστηριότητες, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το LEADER δεν είναι πρόγραμμα Κοινοτικών Επιδοτήσεων ή στήριξης  του εισοδήματος των αγροτικών προϊόντων, οι οποίες παρέχονται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το σημαντικότερο ήταν ότι οι αποφάσεις ένταξης, αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων, ο έλεγχος της κατασκευής των έργων, οι συμβάσεις μεταξύ ιδιωτών και αναπτυξιακής καθώς και οι πληρωμές των επιχορηγήσεων γινόταν από το Δ.Σ της ΑΝ.ΕΛ Α.Ε, χωρίς καθυστερήσεις και δημόσιο λογιστικό, πρωτοποριακό για την εποχή εκείνη αλλά και σήμεραδιότι στο δημόσιο τίποτε δεν άλλαξε παρά τα τόσα χρόνια που πέρασαν.

Οι αποφάσεις εντάξεις, υλοποίησης κα χρηματοδότησης των επενδύσεων δεν παίρνονται από την Αθήνα αλλά στην έδρα της εταιρείας (Ελασσόνα), με αποτέλεσμα να υπάρχει ταχύτητα στην υλοποίηση και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες.

ΓΙΑΤΙ ΗΜΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ, ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ    ΣΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ & ΈΚΤΑΚΤΕΣ  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Α.Ε.ΝΟ.Λ  Α.Ε,  ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020.

Διότι:

Α) Συμμετείχα στην Επιστημονική ομάδα σύνταξης της 1ης  και 2ης  Μελέτης Leader, για την ένταξη της Περιοχής Ελασσόνας στο αναφερόμενο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα.

Β) Συμμετείχα ως σύμβουλος στην οργάνωση   και στην υλοποίηση του προγράμματος  LeaderΕλασσόνας  με άλλους επιστήμονες ,στην λειτουργία   της εταιρείας  ΑΝ.ΕΛ Α.Ε.

Γ) Συμμετείχα στην Επιστημονική ομάδα σύνταξης της 1ης  και 2ης  Μελέτης Leader, για την ένταξη των Περιοχών Τρικάλων (Καλαμπάκας και Πύλης).

Δ) Συμμετείχα ως σύμβουλος στην οργάνωση   και στην υλοποίηση του προγράμματος  LeaderΤρικάλων  (Καλαμπάκας και Πύλης  με άλλους επιστήμονες στην λειτουργία   της εταιρείας  ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

Ε) Συνεργάσθηκα με την ΑΝΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ  σε ειδικά προγράμματα  (η ΑΝΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ έγινε η μεγαλύτερη Αναπτυξιακή εταιρεία με 70 περίπου επιστήμονες).

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ήμουν από τους ιδρυτές των αναπτυξιακών εταιρειών ΑΝ.ΕΛ Α.Ε Ελασσόνας και ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε Καλαμπάκας–Πύλης Τρικάλων, αλλά και από τους πρωτοπόρους των μελετών Leader των αναφερομένων περιοχών που εγκρίθηκαν και υλοποιήθηκαν με τον καλύτερο τρόπο.

Η υποψηφιότητα μου σημαίνει εμπειρία σε βάθος του αντικειμένου (άρα θα μπορούσα να προσφέρω πολλαπλώς στην ΑΕΝΟΛ Α.Ε) και όχι αλαζονική συμπεριφορά ή κίνηση συναλλαγής, κάτι που δεν είναι και στην ιδιοσυγκρασία μου.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 16ης Ιουνίου 2020 το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν :

•    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λαρισαίων στις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΑΕΝΟΛ Α.Ε.

•    Κοινοποιήθηκε στα μέλη του Δ.Σ (α10 1πό τον Πρόεδρο του Δημ. Συμβουλίου), η εισήγηση–πρόταση  με το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 21.100/11-06-2020  στο οποίο  προτείνονταν για την κάλυψη της αναφερόμενης θέσης  για τακτικός οκ. Σούλτης Γεώργιος Αντιδήμαρχος  Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Τεχνικών έργων  με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ. Αλεξούδη  Ιωάννη.

Αμέσως μετά την κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσα τον κ. Δήμαρχο και τους επικεφαλής των παρατάξεων, γιατί θέλω να είμαι υποψήφιος για την αναφερόμενη θέση (όπως ανέλυσα παραπάνω).

Κατά την πορεία της συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου ο κ. Δήμαρχος αλλάζει την εισήγηση του και προτείνει εμένα αντί του κ. Σούλτη.

Παίρνοντας τον λόγο στην συνεδρίαση, ευχαρίστησα τον κ. Δήμαρχο για την πρόταση του και  εξήγησα στην ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16-06-2020 για τους λόγους που έβαλα υποψηφιότητα (τους εξήγησα παραπάνω).

Το αποτέλεσμα ήταν να ΄γίνει αποδεκτό το αίτημα  μου και να ψηφιστώ από ευρεία πλειοψηφία  των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων.

Στις 19 Ιουνίου 2020 αναρτήθηκε  στην διαύγεια  η απόφαση ορισμού μου ως εκπρόσωπος του Δήμου Λαρισαίων ως Τακτικό μέλος για τις έκτακτες και Τακτικές συνελεύσεις της εταιρείας ΑΕΝΟΛ Α.Ε.

Τέλος ευχαριστώ και πάλι τους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι με ψήφισαν  και να διαβεβαιώσω ότι, θα υπερασπισθώ τα συμφέροντα του Δήμου Λαρισαίων, αλλά και τους στόχους του προγράμματος.