Σε ανακοίνωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας αναφέρονται τα εξής:

"Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/14-3-2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/20-11-2003) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2, 4 & 8 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄/2-10-2008)

«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

4. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 24, 25 και 29 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19-5-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»

5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/24-5-2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωσης του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 7 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27-10-2011) όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-

03-2012) «Πειθαρχικό δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»

7. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 2 εδάφιο ια της υπ’ αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) Υ.Α. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων»

8. Τη με αρ. πρωτ. 3897/30-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ0Ε9-73Ρ) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Αναπληρωτών Προϊσταμένων στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Λάρισας & Μαγνησίας».

9. Την από 28-04-2016 αίτηση παραίτησης του κ. Χουλιαρού Δημητρίου

10. Την υπ΄αριθμ. 7904/01-09-2016 απόφαση του Δ/ντή Π/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, με την οποία γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης του κ. Χουλιαρού

11. Η υπ΄αριθμ. 7907/01-09-2016(ΑΔΑ:6ΠΛΗ4653ΠΣ-8ΨΙ) περίληψη της ανωτέρω απόφασης προς το Εθνικό Τυπογραφείο

12. Την υπ’ αρ. 6η/14-09-2016 Πράξη του ΠΥΣΕΕΠ Θεσσαλίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 ορίζουμε την κα Τσιμπλίδου Ελισάβετ του Λεωνίδα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων

με οργανική θέση στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βόλου , με Α.Μ 603967 , ως Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Λάρισας με θητεία έως και 12-10-2016 Παρακαλείται η αναφερόμενη εκπαιδευτικός να προσέλθει στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Θεσσαλίας για να αναλάβει υπηρεσία εντός 5 ημερών.

 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ