Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ φιλοξένησε την 4η διακρατική συνάντηση του Erasmus+ έργου "QSE-VET" - Πρότυπα ποιότητας για την αποτελεσματική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: δείκτες 5 και 6 του EQAVET.

Το έργο QSE-VET έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμμών για τους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) σε ό,τι αφορά στους δείκτες μέτρησης της ποιότητας των ικανοτήτων που αποκτούνται μέσω ΕΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των εταιρειών και των διαφόρων κλάδων.

Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές αποσκοπούν στην εμπλοκή και την παρακίνηση των παρόχων ΕΕΚ ώστε να εισάγουν μια νέα διάσταση στην αποτελεσματική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και να ορίσουν τον τρόπο μέτρησης την αποδοτικότητα των προγραμμάτων τους.

Κατά τη διάρκεια της 4ης συνάντησης του έργου στη Λάρισα, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ,  με τους εταίρους του έργου από τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και τη Δανία, ανέλυσαν τους τρόπους με τους οποίους οι δείκτες Διασφάλισης Ποιότητας 5 και 6 αντικατοπτρίζουν την πολιτική και την εφαρμογή του πλαισίου EQAVET και διασαφήνισαν τους στόχους των κατευθυντήριων γραμμών για αποτελεσματική ΕΕΚ.

Οι στόχοι αυτοί ορίστηκαν ως:

α) Αναγνώριση και αξιοποίηση τόσο των νέων όσο και των υφιστάμενων εσωτερικών ρυθμίσεων για τη μετάβαση σε αποτελεσματική ΕΕΚ

β) Καθορισμός των ρόλων όλων των εμπλεκόμενων φορέων στο σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

γ) Προσδιορισμός των πληροφοριών και των δεδομένων που θα πρέπει να συλλέγονται και να χρησιμοποιούνται με βάση την αποτελεσματική ΕΕΚ

δ) Καθορισμός και εφαρμογή στρατηγικής επικοινωνίας για την εφαρμογή της αποτελεσματικής ΕΕΚ για τους φορείς χάραξης πολιτικής και παρόχους υπηρεσιών

ε) Διασφάλιση της ποιότητας, με την παροχή λειτουργικών δεικτών, που θα καλύπτει όλες τις πτυχές της αποτελεσματικής ΕΕΚ, με έμφαση στους δείκτες 5 και 6 του EQAVET

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ μέσω email euprojects@dimitra.gr ή τηλεφωνικά στο 2410554026.