Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας εξοπλίστηκε με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λοιπό εξοπλισμό πληροφορικής μέσω Ετήσιου Ανοιχτού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ‘’Ποικίλου Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών’’ στα πλαίσια  Προγραμματισμού Διαγωνισμών Προμηθειών – Υπηρεσιών. 

Αναμένεται νέα διανομή υπολογιστών στα πλαίσια της Πράξης Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες της επιδημίας covid-19 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» με κωδικό ΟΠΣ 5070 510 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με υλοποίηση μέρους του 15% 

Η  Διοίκηση του Νοσοκομείου σε συνεργασία με τις Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες πραγματοποίησαν τις απαιτούμενες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία διαγωνιστικές διαδικασίες και το τμήμα πληροφορικής έχει αναλάβει την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού.