Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις διάρκειας λίγων ωρών, αποφάσισε ο ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, που αφορούν στην οδό Κύπρου της Λάρισας λόγω εργασιών μετακόμισης.

Συγκεκριμένα, θα ισχύσουν τα εξής: 

1. Τις κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην οδό Κύπρου του Δήμου Λαρισαίων και στο τμήμα αυτής από την οδό Φιλελλήνων έως την οδό Παπαναστασίου, για την Κυριακή (28-02-2021) και κατά τις ώρες 11:00′- 14:00′, λόγω εκτέλεσης εργασιών μετακόμισης.

2. Κατά την διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ενδιαφερόμενο και ενδεικτικά μέσω των οδών Κύπρου και Μανωλάκη.

3. Ο αιτών, υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών μεταστέγασης, να τοποθετεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, αντανακλαστικά προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων εργασιών μεταστέγασης.

4. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ. 502/9-7-2003 Υπουργική Απόφαση [Β/946/2003], οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014 (Α-261).

5. Το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας, παρακαλείται για εκτέλεση της παρούσας, τη δημοσίευση της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999, την κοινοποίηση της παρούσας στους εμπλεκόμενους φορείς και τη λήψη επιβαλλόμενων μέτρων αρμοδιότητάς του.-