Εγγραφο στάλθηκε από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Λάρισας προς τον Εμπορικό Σύλλογο και αφορά ενημέρωση - προειδοποίηση των μελών του Εμπορικού Συλλόγου για την παράνομη πώληση φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων από καταστήματα τα οποία δεν είναι νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία.

"Στόχος του Φαρμακευτικού Συλλόγου αποτελεί πρωτίστως η προστασία της Δημόσιας Υγείας και αυτό θα επιτευχθεί με την καλύτερη συνεργασία σε τέτοια ζητήματα με τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου.

Το κείμενο συντάχθηκε με τη συνδρομή του Νομικού Συμβούλου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου Κου Ηλία Δημητρέλου τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά" επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά το έγγραφο:

"Με το παρόν έγγραφό μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για χις ισχύουσες διατάξεις του νόμου που αφορά την πώληση φαρμάκων από καταστήματα τα οποία δεν είναι νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία προκειμένου να ενημερώσετε τα μέλη σας.

Επειδή πιθανότατα πολλά από τα μέλη σας δεν γνωρίζουν τη νομοθεσία και επειδή σε περιπτώσεις πιθανών παραβάσεων τα πρόστιμα και οι υπόλοιπες ποινές είναι βαρύτατες θα θέλαμε να αποφύγουμε καταστάσεις οι οποίες και για εμάς θα είναι δυσάρεστες. Καταλαβαίνετε, βέβαια, ότι είναι υποχρέωσή του Φαρμακευτικού Συλλόγου εκ του Νόμου η προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Παρακάτω σας παραθέτουμε τις σχετικές διατάξεις

α) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1963/1991 το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και χορηγείται δια χειρός φαρμακοποιού.

β) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ΝΔ 96/1973 η λιανική πώληση των φαρμακευτικών εν γένει προϊόντων επιτρέπεται μόνον υπό των νομίμως λειτουργούντων φαρμακείων.

γ) Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 5607/1932 ως ισχύει, απαγορεύεται η αντιποίηση του έργου του φαρμακοποιού. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι «1. Η εκτέλεσις των συνταγών και η λιανική πώλησις φαρμάκων εις το κοινόν επιτρέπεται μόνον εις φαρμακοποιούς έχοντας εν λειτουργία νομίμως συνεστημένα φαρμακεία, ή διευθύνοντας φαρμακεμπορεία, περί ων το άρθρ. 24 του Ν. 5607 και εντός των φαρμακείων ή φαρμακεμπορείων, άτινα ούτοι νομίμως διευθύνουσιν. 2. Αι κατά παράβασιν του παρόντος άρθρου αντιποιούμενοι έργα φαρμακοποιού τιμωρούνται εισαγόμενοι δι’ απ’ ευθείας κλήσεως με φυλάκισιν τριών μηνών και χρηματικήν ποινήν 2 χιλιάδων δρχ. και εν υποτροπή με φυλάκισιν 6 μηνών και χρηματικήν ποινήν δρχ. 4 χιλιάδων».

δ) Σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 7 εδ. β’ του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167), το οποίο ορίζει ότι: «Όποιος χωρίς να έχει τα από το νόμο προβλεπόμενα προσόντα και τη σχετική αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές, πωλεί φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα αντιποιούμενος έρ\/ο φαρμακοποιού, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά με οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή.»

Ελπίζουμε στην καλή συνεργασία yia την οποία να είστε βέβαιοι ότι πάντα θα είμαστε διαθέσιμοι."