Οι νέοι αποτελούν την πληθυσμιακή ομάδα που πλήγηκε περισσότερο από την οικονομική κρίση τα τελευταία έτη κυρίως λόγω της αύξησης της ανεργίας. Προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότησε μια σειρά πρωτοβουλιών που αφορούν κυρίως σε προσφορά εργασίας, συνεχή εκπαίδευση, μαθητεία ή πρακτική άσκηση.
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «YEAP! –Ανάπτυξη νεανικής επιχειρηματικότητας μέσω ευέλικτων διαδρομών μάθησης», στο οποίο ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» συμμετέχει ως εταίρος μαζί με την Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (ΟΕΣΥΝΕ) από την Ελλάδα και ακόμα τρεις οργανισμούς από τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο, έχει στόχο να αναπτύξει ευέλικτες διαδρομές μάθησης που θα προσφέρουν εξατομικευμένη εκπαίδευση σε νέους/εςκαι ναυποστηρίξει την ένταξή τους στην αγορά εργασίας είτε ως αυτοαπασχολούμενοι/ες είτε ως επιχειρηματίες.
Στις 18-19 Ιουλίου 2018, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ φιλοξένησε την εναρκτήρια συνάντησηστις εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές νεανικής επιχειρηματικότηταςπου ήδη εφαρμόζονται με επιτυχία στις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες. Επίσης, συζητήθηκε και καθορίστηκε το πλαίσιο που θα αναπτυχθούν οι ευέλικτες διαδρομές μάθησης και οι παράμετροι που θα απαρτίζονται.
Όποιοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις πιλοτικές δράσεις ή να ενημερώνονται για την πορεία του προγράμματος, παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ, Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ.: 2410554026, email: euprojects@dimitra.gr.