Μια από τις κύριες προτεραιότητες που έχει θέσει τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η διασφάλιση της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ). Αυτή η προτεραιότητα αποκτά άλλη σημαντικότητα όταν αφορά σε εκπαιδευόμενους που συμμετέχουν σε προγράμματα ΕΕΚ και έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Q4ADHD: Διασφάλιση Ποιότητας ΕΕΚ για εκπαιδευόμενους με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)», στο οποίο ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» και το SciFY συμμετέχουναπό την Ελλάδα ως εταίροι μαζί με 6 οργανισμούς από τη Βουλγαρία, Ιταλία, Ισπανία και Σουηδία, στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τους μαθητές με εξειδικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις μαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευόμενων με ΔΕΠ-Υ, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην ΕΕΚ (EQAVET).
Στις 11-12Ιουνίου 2018, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» και το SciFY συμμετείχαν στην τέταρτη και τελευταία διακρατική συνάντηση και το τελικό συνέδριο του προγράμματος που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη (Ιταλία). Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ παρουσίασε τα εργαλεία και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί για τη διασφάλιση της ποιότητας στα προγράμματα ΕΕΚ και την εφαρμογή των εργαλείων του προγράμματος Q4ADHD για να αξιολογήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του σε άτομα με ΔΕΠ-Υ.
Όσοι ασχολούνται με την κατάρτιση μαθητών με ΔΕΠ-Υ και ενδιαφέρονται να ενημερωθούν περαιτέρω για τα εργαλεία αυτοαξιολόγησης που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: http://tools4adhd.eu.

Εναλλακτικά, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ», Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ.: 2410554026, email: euprojects@dimitra.gr.