Η διασφάλιση της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΕΕΚ) και Κατάρτιση μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, όπως η αύξηση της ελκυστικότητάς της, η ενίσχυση της μάθησης στο χώρο εργασίας, η βελτίωση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας.

Προκειμένου να επιτευχθεί η διασφάλιση της ποιότητας, απαιτείται η ενεργή εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, τόσο της ηγεσίας όσο και των εργαζομένων.
Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “QC-VET - QualityCulture in VET” για την προώθηση της κουλτούρας της ποιότητας στην ΕΕΚ. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να κατευθύνει, να παρακινήσει και να εμπλέξει το διδακτικό προσωπικό στην εφαρμογή πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ΕΕΚ.
Στις 24-25Μαΐου 2018, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ παρουσίασε στη διακρατική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο) τη πιλοτική έκδοση του διαδικτυακού εργαλείου QC-VET.

Πρόκειται για μια σειρά διαδικτυακών εργαλείων αυτοαξιολόγησης των πρωτοβουλιών  ποιότητας και της συμμετοχής του προσωπικού βάσει συγκεκριμένων ποιοτικών δεικτών, όπως αυτοί ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση Ποιότητας(EQAVET).

Η αυτοξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω της συμπλήρωσης δυο διαδραστικών ερωτηματολογίων. Επίσης, το συγκεκριμένο εργαλείο θα δίνει τη δυνατότητα ερμηνείας των αποτελεσμάτων μετά τη συμπλήρωση του κάθε ερωτηματολογίου, καθώς επίσης θα παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες βάσει του κύκλου διασφάλισης ποιότητας όπως προσδιορίζεται στο EQAVET.
Όσοι δραστηριοποιούνται στην ΕΕΚ είτε ως πάροχοι είτε ως εκπαιδευτές και θέλουν να συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος και να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαδικτυακό εργαλείο του προγράμματος QC-VET εντελώς δωρεάν, παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ», Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ.: 2410554026, email: euprojects@dimitra.gr