Τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε με ταχύτατους ρυθμούςο αριθμός των μεταναστών και προσφύγων στην Ευρώπη. Απόρροια της προσφυγικής κρίσης είναι και η αύξηση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης κυρίως στις γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες.
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «igma-femina: Μείωση της απόστασης των γυναικών μεταναστριών και προσφύγων από την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας» έχει ως κύριο στόχοτη βελτίωση της προσβασιμότητας τους στην εκπαίδευση (ενηλίκων) και την παροχή συμβουλευτικής λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου, προκειμένου να βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.
Στις 14-15 Φεβρουαρίου, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», ο οποίος συμμετέχει στο πρόγραμμα ως εταίρος μαζί με άλλους έξι φορείς, φιλοξένησε στη Λάρισα τη δεύτερη διακρατική συνάντηση. Στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσιάστηκε το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου από τους εταίρους και συζητήθηκε η εξέλιξη των πιλοτικών δοκιμών στις χώρες που εδρεύουν οι εταίροι (Σουηδία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουκρανία και Ελλάδα). Οι πιλοτικές εκπαιδεύσεις θα αφορούν σε τοπικούς φορείς και άτομα που εργάζονται, εκπαιδεύουν και συμβουλεύουν γυναίκες μετανάστες και πρόσφυγεςως προς την εκπαιδευτική και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
Τέλος, συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου καθώς και το πρόγραμμα του τελικού συνεδρίου που θα λάβει χώρα στην Ουψάλα της Σουηδίας στις 10 Μαΐου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ», Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ.: 2410554026,email: euprojects@dimitra.gr, www.dimitra.gr.http://qa-adhd.uni-sofia.bg/en/news