Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2015, στα πλαίσια του διενεργηθέντος 331/9-1-2015 Διεθνούς Διαγωνισμού,  για τις ομάδες όπου ο διαγωνισμός κρίθηκε άγονος,  με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Η προμήθεια αφορά,  τις ανάγκες Νομικών Προσώπων του Δήμου Ελασσόνας και για όλες τις Δημοτικές Ενότητες, σε πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και lpg υγραέριο κίνησης, συνολικής ποσότητας 281.011 lt προϋπολογισμού 327.069,17  € πλέον Φ.Π.Α. 23%. 

 Oι προσφορές τους κατατίθενται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης είναι ο 11424. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 17/6/2015 και ώρα 15:00 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών η Δευτέρα 22/6/2015 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ελασσόνας, οδός 6ης Οκτωβρίου 57 στο τηλέφωνο 24933 50244, Γραφείο Προμηθειών.