Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται μέχρι και τη Δευτέρα 10 Απριλίο 2017 το Σχέδιο Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Τυρνάβου, ο οποίος περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής αρδευτικού ύδατος προς τους υδρολήπτες – αρδευτές από τα δίκτυα άρδευσης και γενικότερα τις αρδευτικές υποδομές του Δήμου Τυρνάβου

και καθορίζει τα σχετικά με την άρδευση δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δήμου και των υδροληπτών. Τέλος αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων που ανήκουν στον Δήμο Τυρνάβου.

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης οι πολίτες και οι τοπικοί φορείς, μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις, παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους εγγράφως ή ηλεκτρονικά ως εξής:

α) Ταχυδρομικά στη Δ/νση Δήμος Τυρνάβου, Στ. Καράσσου 1, ΤΚ 40100

β) Στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

γ) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο  dimos@tirnavos.gr

δ) Μέσω FAX, στον αριθμό  24923 50118

μέχρι τις 10-04-2017 και ώρα  15.00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το σχέδιο Κανονισμού Άρδευσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Τυρνάβου:www.tirnavos.gr