Υπογράφηκε από την αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Αθανασία Αναγνωστοπούλου και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 466/Υ.Ο.Δ.Δ./5-9-2016) η Διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας (Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας), ως ακολούθως:

1. Ευάγγελος Ευμορφόπουλος του Νικολάου, συνταξιούχος κτηνίατρος, εξωτερικό μέλος και Πρόεδρος.

2. Αλέξανδρος Παπαχατζής του Αχιλλέα, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σ.ΤΕ.Γ. & ΤΕ.Τ.& Δ. του ΤΕΙ Θεσσαλίας, εσωτερικό μέλος και Αναπληρωτής Πρόεδρος.

3. Μιχαήλ Βλαχογιάννης του Αλέξανδρου, Καθηγητής της Σ.Τ.ΕΦ. του ΤΕΙ Θεσσαλίας, εσωτερικό μέλος.

4. Στέφανος Ζαούτσος του Πολύμερου, Καθηγητής της Σ.Τ.ΕΦ. του ΤΕΙ Θεσσαλίας, εσωτερικό μέλος.

5. Χρήστος Ζηλίδης του Δημητρίου, Καθηγητής της Σ.Ε.Υ.Π. του ΤΕΙ Θεσσαλίας, εσωτερικό μέλος.

6. Γεώργιος Θεοδοσίου του Βασιλείου, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σ.Δ.Ο. του ΤΕΙ Θεσσαλίας, εσωτερικό μέλος.

7. Λάμπρος Σδρόλιας του Γεωργίου, Καθηγητής της Σ.Δ.Ο. του ΤΕΙ Θεσσαλίας, εσωτερικό μέλος.

8. Ουρανία-Κωνσταντία Λάμπρου του Θεοδώρου, Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, εξωτερικό μέλος.

9. Δημήτριος Νάκος του Συμεών, συνταξιούχος κτηνίατρος, εξωτερικό μέλος.

10. Φίλιππος Σαπουνάς του Γεωργίου, οικονομολόγος, εξωτερικό μέλος.

11. Σπυρίδων Μίχος του Ηλία, εκπρόσωπος των φοιτητών.

Η θητεία του εκπροσώπου των φοιτητών είναι ετήσια, αρχόμενη από την 1η Σεπτεμβρίου του 2016.

Η θητεία των λοιπών μελών του συμβουλίου είναι τετραετής, αρχόμενη από την 1η Σεπτεμβρίου του 2016.

Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

α) τη χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της Αποστολής και της πορείας του, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του ιδρύματος,

β) τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του ιδρύματος σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό,

γ) την έγκριση της πρότασης για την έκδοση και αναθεώρηση του Οργανισμού,

δ) την έγκριση και αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού,

ε) την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεση του ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία, καθώς και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας,

στ) τον καθορισμό των κατευθύνσεων για την ανάπτυξη του ιδρύματος, επί τη βάσει των οποίων ο πρύτανης καταρτίζει το σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού, την έγκριση των σχεδίων αυτών και την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης των συμφωνιών σε ετήσια βάση,

ζ) την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού και των τροποποιήσεων του, του τελικού οικονομικού απολογισμού του ιδρύματος, καθώς και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που αφορά το ίδρυμα,

η) την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού για την αξιοποίηση της περιουσίας του ιδρύματος,

θ) την έγκριση του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του ιδρύματος,

ι) την εποπτεία του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που προβλέπεται στο άρθρο 58, την επιλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου του και την παύση τους από τα καθήκοντα τους,

ια) τη συγκρότηση επιτροπών για τη μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του,

ιβ) τον ορισμό ή μη διδάκτρων και του ύψους τους για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ιδρύματος, ύστερα από γνώμη του Διευθυντή της αντίστοιχης σχολής,

ιγ) συμμετοχή στις διαδικασίες ανάδειξης των Οργάνων Διοίκησης του ιδρύματος (Προέδρου ΤΕΙ, έγκριση απόφασης Προέδρου ΤΕΙ περί ορισμού αναπληρωτών του και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολών και παύση από τα καθήκοντά τους).