Σειρά για τον ερχόµενο Οκτώβρη, στην καλύτερη των περιπτώσεων, παίρνει η τακτοποίηση εκ µέρους του ελληνικού δηµοσίου των τεράστιων οφειλών προς τους συντελεστές της αγροτικής παραγωγής, που αντιστοιχούν σε επιστροφές του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) πετρελαίου για υπόλοιπα του 2013, µέρος του 2014 αλλά και για ολόκληρο το 2015, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Agrenda, που κυκλοφόρησε στα περίπτερα το Σάββατο 20 Αυγούστου.

Αυτό προκύπτει από την πρόσφατη απάντηση του αρµόδιου αναπληρωτή υπουργού, Τρύφωνα Αλεξιάδη, στο βουλευτή Λάρισας της Νέας ∆ηµοκρατίας, Μάξιµο Χαρακόπουλο, αλλά και απ’ όσα είπαν στην Agrenda, στελέχη του υπουργείου Οικονοµικών, που ασχολούνται µε το καυτό αυτό ζήτηµα ρευστότητας για τους έλληνες αγρότες.

Η όλη διαδικασία φαίνεται πως συνδέεται µε τις γενικότερες αλλαγές στην φορολογική νοµοθεσία, που ετοιµάζει συνολικά η κυβέρνηση για το ερχόµενο φθινόπωρο, οι οποίες θα συνοδευτούν, από ένα πακέτο µεταρρυθµίσεων στην λειτουργία του εισπρακτικού και του εκλεκτικού µηχανισµού του δηµοσίου. Συγκεκριµένα, όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, θα επανεξεταστεί και θα αναµορφωθεί ο Κώδικας Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων. Μάλιστα, η αναθεώρηση του ΚΕ∆Ε θα περιλαµβάνει αλλαγές στις διαδικασίες που θα εφαρµόζει η φορολογική διοίκηση για την αναγκαστική εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων των ασυνεπών οφειλετών σε δηµόσιους πλειστηριασµούς.

Μέχρι τότε, πιστεύεται, ότι οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονοµικών θα έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν τις απαιτούµενες ενέργειες για τον καθορισµό της διαδικασίας συµψηφισµού των ποσών επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στους δικαιούχους αγρότες µε ασφαλιστικές εισφορές και µε οφειλές προς τη Φορολογική ∆ιοίκηση, προκειµένου για την καταβολή της δεύτερης δόσης του έτους 2014, καθώς και για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, αναφορικά µε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το έτος 2015.

∆ιαδικασίες, οι οποίες, σύµφωνα µε όσα δηλώνουν στην Agrenda, στελέχη του αρµόδιου υπουργείου των Οικονοµικών, προχωρούν κανονικά.

Όπως άλλωστε έχει διευκρινίσει ο κ. Αλεξιάδης «όσον αφορά στις εκκρεµείς επιστροφές του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου (DIESEL) κίνησης για χρήση στη γεωργία, […], εκδόθηκε για το έτος 2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση, αναφορικά µε τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα δικαιούχα προς επιστροφή πρόσωπα, τις ποσότητες για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, τη διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, και τον τρόπο ελέγχου της νόµιµης χρησιµοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.  Με το άρθρο 3 της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, καθορίζεται ότι η επιστροφή των ποσών στα δικαιούχα πρόσωπα πραγµατοποιείται µε την πίστωση των τραπεζικών τους λογαριασµών σε µία ή περισσότερες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη έχει ήδη καταβληθεί από τον Μάιο του 2014.

Συγκεκριµένα, η ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων, ως αρµόδια υπηρεσία υλοποίησης, έχει πραγµατοποιήσει δύο πληρωµές ύψους 72.476.377,87 ευρώ για επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου σε αγρότες και κτηνοτρόφους (βάσει δηλώσεων ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης επιδοτήσεων 2013), ενώ για το ίδιο έτος εκκρεµούν πληρωµές 32.882.639,40 ευρώ σε 239.868 δικαιούχους».

Σε τροχιά πληρωµής υπόλοιπα εξισωτικής 2014, βιολογικά, ντόπιες φυλές και νιτρικά

∆ροµολογηµένο θεωρείται από τους επιτελείς του οργανισµού των πληρωµών το θέµα της εξόφλησης εκκρεµών ενισχύσεων για βιολογική γεωργία - κτηνοτροφία και σπάνιες φυλές παλιότερων ετών (2012, 2013, 2014), επενδυτικά και προγράµµατα απονιντροποίησης στις 27 Αυγούστου, όπως έγραψε στο προηγούµενο φύλλο της η Agrenda.

Λίγες ηµέρες έπειτα, κατά πάσα πιθανότητα στις αρχές του Σεπτεµβρίου, πρόκειται να ακολουθήσουν, κατά πώς φαίνεται, αποπληρωµές που αντιστοιχούν σε υπόλοιπα εξισωτικής αποζηµίωσης για το 2014, συνολικού ύψους 86 εκατ. Ευρώ.

agronews.gr