Την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016 θα διεξαχθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα υποβάλει πρόταση για τη μη διανομή μερίσματος.

Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο διαμορφώνεται ως εξής:

1. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2015 της Εταιρείας δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και της Εταιρείας (www.biokarpet.gr) την Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016.

2. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα υποβάλει πρόταση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015. Σε περίπτωση που η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων διαφοροποιηθεί με απόφασή της από την προαναφερθείσα πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα υπάρξει τροποποίηση του παρόντος και ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με καινούρια ανακοίνωση.

(*) Η ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την παραπάνω ημερομηνία, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

Πηγή: capital.gr