Ο προεμφυτευτικός έλεγχος είναι μία από τις πιο αξιόπιστες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για να ανιχνευτούν γενετικές ανωμαλίες στα έμβρυα, λίγο πριν την εμβρυομεταφορά στην εξωσωματική γονιμοποίηση, με στόχο τη γέννηση υγιών παιδιών χωρίς κάποιο κληρονομικό νόσημα ή χρωμοσωμική ανωμαλία.

Σαν μέθοδος προσφέρεται τόσο σε γόνιμα ζευγάρια όταν είναι και οι δυο φορείς ή νοσούν από μια κληρονομική ασθένεια, όσο και σε υπογόνιμα ζευγάρια και είναι στενά συνδεδεμένη με την εξωσωματική γονιμοποίηση.

Στο Γέννημα IVF εφαρμόζεται η τεχνική της προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης και γενετικού ελέγχου, συνδυάζοντας την μοριακή γενετική με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Πώς γίνεται ο προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος

Για να πραγματοποιηθεί η μέθοδος, γίνεται βιοψία σε 1-2 κύτταρα από το έμβρυο που καλλιεργείται στο εργαστήριο. Αυτή η ενέργεια δεν φέρει σε κανέναν κίνδυνο την ομαλή πορεία της ανάπτυξης του εμβρύου, καθώς σε αυτή την φάση τα κύτταρα είναι πολυδύναμα. Αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην αφαίρεση 1-2 κυττάρων από το έμβρυο καθώς τα υπόλοιπα είναι ικανά να αναπτυχθούν σε ένα απόλυτα υγιές έμβρυο.

Με την ολοκλήρωση της μεθόδου, τα υγιή έμβρυα επιλέγονται και πραγματοποιείται η εμβρυομεταφορά.

Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται

§  Η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση, πραγματοποιείται όταν ένας ή και οι δύο γονείς φέρουν γονίδιο σε μετάλλαξη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει μεταδοθεί και στο έμβρυο, πχ γονίδιο που προκαλεί την μεσογειακή αναιμία και την κυστική ίνωση κ.ά.

§  Ο προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος, πραγματοποιείται σε γονείς με φυσιολογικά χρωμοσώματα, όπου ελέγχεται ο αριθμός των χρωμοσωμάτων των εμβρύων. Η συγκεκριμένη τεχνική έχει συνδυαστεί με την προσπάθεια αύξησης του ποσοστού επιτυχίας της εξωσωματικής και να μείωσης του ποσοστού αποβολών, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον ειδικό γυναικολόγο αναπαραγωγής και τους εμβρυολόγους.

Για περισσότερες πληροφορίες, δες το gennima.com