Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας έχουν αποφασισθεί προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων, στην Ε.Ο. Λάρισας - Φαρσάλων. 

Συγκεκριμένα: 

από τη διασταύρωση της με την οδό Κων/νου Καραμανλή μέχρι και τη διασταύρωση της με την οδό Χάλκης του Δήμου Κιλελέρ, λόγω εκτέλεσης εργασιών της 2ης φάσης, των δικτύων ακαθάρτων και σε εκτέλεση του ανωτέρω (3) σχετικού εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας/Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας, για το χρονικό διάστημα από 16-03-2021 ως και 24-04-2021 και κατά τις ώρες 07:00΄-17:00΄, ως κατωτέρω:

2Η ΦΑΣΗ 

Ολικός αποκλεισμός της οδού Φαρσάλων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Κ. Καραμανλή έως τη συμβολή της με την οδό Ν. Λεύκης.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Ν. Λεύκης- 25ης Μαρτίου- Παπανικολάου – Γεωργιάδου – Κ. Καραμανλή- Φαρσάλων.

Τα βαρέα οχήματα θα διέρχονται μέσω της οδού Ν. Λεύκης και του παράδρομου της ΠΑΘΕ.

2. Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου.

3. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση και εφαρμογή κατάλληλης οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης, χρήση κατάλληλων υλικών και η εφαρμογή τους, κλπ) να είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές του ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ και τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.