Την αντίθεσή του εκφράζει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας στην επικείμενη δημοπράτηση του έργου που περιλαμβάνει επισκευές και συντηρήσεις στο Ιερό Ναό Κοιμητηρίου Λάρισας.
Μάλιστα έχει υποβάλλει ένσταση στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής η οποία θα εξεταστεί στις 12/09/2018.
Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας εκφράζει την αντίθεσή του στην επικείμενη δημοπράτηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 268.025,14 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), από την τεχνική υπηρεσία του δήμου Λάρισας την Παρασκευή 24/08/2018.
Η αντίθεσή του αυτή εκφράζεται γιατί η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την τελική δημοπράτηση του έργου, θίγει τον θεσμό του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, που από τον νόμο έχει την αρμοδιότητα της γνωμοδότησης επί των ιδιωτικών ή δημόσιων μελετών ειδικών κτιρίων, όπως στην προκειμένη περίπτωση ο Ιερός Ναός στο κοιμητήριο της Λάρισας.
Συγκεκριμένα μετά από δύο συνεχείς απορρίψεις της μελέτης του έργου από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων όφειλε είτε να υποβάλει νέα τροποποιημένη μελέτη ως προς την ουσία της απόρριψης (το μεταλλικό υλικό της επικάλυψης), είτε να προσφύγει ενιστάμενη στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.
Αντί αυτών των ενεργειών και ύστερα από δημόσιες ατυχείς και απαξιωτικές δηλώσεις της Δημοτικής Αρχής για το ρόλο και την λειτουργία του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, η τεχνική υπηρεσία επανυπέβαλε την ίδια ουσιαστικά μελέτη χωρίς τις απαραίτητες τροποποιήσεις και επέτυχε τελικά την έγκρισή της. Η διαδικασία αυτή καταστρατηγεί την ισοτιμία μεταχείρισης των αρχιτεκτόνων αλλά και κάθε μηχανικού που απευθύνεται για γνωμοδότηση στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής στα πλαίσια έκδοσης Άδειας Δόμησης ενός ιδιώτη πολίτη.
Για τον λόγο αυτό και με δεδομένη την δημοσιότητα που έχει πάρει το θέμα ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας δια του προέδρου του, υπέβαλε στις 31/05/2018 ένσταση προκειμένου η υπόθεση να εξετασθεί στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Η ένσταση αυτή κοινοποιήθηκε τόσο στην τεχνική υπηρεσία όσο και στο τοπικό ΤΕΕ.
Η εξέταση της ένστασης από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ορίστηκε για τις 28/07/2018 αλλά τελικά αναβλήθηκε για τις 12/09/2018 ύστερα από αίτημα του Δήμου Λαρισαίων που όμως είχε ήδη προχωρήσει στις 26/06/2018 σε διακήρυξη διαγωνισμού για τον ανάδοχο του έργου με καταληκτική ημερομηνία τις 24/08/2018.
Εύλογα προκύπτουν ερωτηματικά:
Είναι επιλογή του Δήμου Λαρισαίων να καθυστερήσει την διαδικασία της ένστασης ώστε να προλάβει να δημοπρατήσει το έργο;
Γιατί δεν αναβάλει το άνοιγμα των φακέλων μετά το πέρας της γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής την αναβολή της οποίας ο ίδιος ζήτησε;
Τι θα γίνει σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης όσον αφορά τη νομιμότητα της όλης διαδικασίας;
Η οικοδομική άδεια του έργου θα είναι έγκυρη;
Ο ανάδοχος θα μπορεί να προχωρήσει σε εργασίες που δεν θα έχουν την οριστική έγκριση;