Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου (ΚΕΔΗΤ) ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόµου µε σύµβαση ορισµένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι». Η θέση που θα καλυφθεί είναι Κοινωνικού Λειτουργού ΤΕ με σύμβαση ορισµένου χρόνου για χρονικό διάστηµα, οκτώ (8) µήνες από την ηµεροµηνία πρόσληψης.