Στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 50 ατόμων προχωρά ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν για διάστημα 8 μηνών στην επικαιροποίηση αναγνώρισης αγροτεμαχίων με χαρτογραφικά στοιχεία (ορθοφωτοχάρτες, διανύσματα, κάλυψη/επιλεξιμότητα γης) , στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
Ειδικότερα για την περιοχή Θεσσαλίας και Στερεάς θα προσληφθούν δέκα άτομα (ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί 2, ΠΕ Γεωπόνοι 3, ΠΕ Δασολόγοι 1, ΤΕ Μηχανικοί (Γεωπληροφορικής-Τοπογραφίας) 2 , ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπονίας 2).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στα κατά τόπους γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου προκηρύσσονται θέσεις.
Για τη Θεσσαλία στη διεύθυνση (Καστοριάς 2α & Φαρσάλων-Λάρισα)…
Τ.Π.