Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ανακοινώνεται η έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ,σε ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και  ΕΕΕΕΚ,  Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Εκκλησιαστικά καθώς και στις παρακάτω υπηρεσίες και  φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020:

Α. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης και Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.
Β.  Συντονιστές Εκπ/σης Προσφύγων (ΣΕΠ).
Γ.   ΚΕΣΥ για τις θέσεις εξειδίκευσης στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό.
Δ.  Πανεπιστήμια και Α.Τ.Ε.Ι.
Ε.  Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.
ΣΤ.  Σχολεία φορέων
Ζ. Ανεξάρτητες και Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες, Εποπτευόμενα Ν.Π.Δ.Δ ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά από 10-04-2019 μέχρι 15-04-2019 και ώρα 15.00.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τις εγκυκλίους των  αποσπάσεων με  αρ.  πρωτ.56623/Ε2/10-04-2019  (ΑΔΑ:7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) και με αρ. πρωτ.56641/Ε2/10-04-2019 (ΑΔΑ:ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η) καθώς και  στις ιστοσελίδες του ΥΠΠΕΘ. http://www.minedu.gov.gr, και της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας http://dide.lar.sch.gr ή στα Γραφεία της Δ/νσης (Τ.Τσιόγκα 11).