Η Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή (Ν.ΕΦ.Ε.) Ν. Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας ενημερώνει ότι η ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου της Νομαρχιακής Οργάνωσης θα διεξαχθεί την Κυριακή, 17 Απριλίου 2016, και ώρες  08:00 έως  14:00 στα γραφεία της ΝΟ.Δ.Ε. (Κουμουνδούρου 24-1ος όροφος).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Πανελλαδικής Οργάνωσης, δικαίωμα εκλέγειν για την ανάδειξη του Προέδρου της Νομαρχιακής Οργάνωσης έχουν: 

1)Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος, Βουλευτές του Εθνικού Κοινοβουλίου, που εκλέγονται στην οικεία εκλογική περιφέρεια, καθώς και οι Βουλευτές Επικρατείας και Ευρωβουλευτές που είναι γραμμένοι στις ΔΗΜ.Τ.Ο. που υπάγονται στην Νομαρχιακή Οργάνωση. 

2)Τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής που είναι γραμμένα στις ΔΗΜ.Τ.Ο. που υπάγονται στην Νομαρχιακή Οργάνωση. 

3)Οι νεοεκλεγέντες Πρόεδροι των ΔΗΜ.Τ.Ο. και τα νεοεκλεγέντα μέλη των ΔΗΜ.Τ.Ε. που υπάγονται στην Νομαρχιακή Οργάνωση. 

4)Ο εκλεγμένος Περιφερειάρχης της κρατικής Περιφέρειας, στην οποία υπάγεται εδαφικά η Νομαρχιακή Οργάνωση. 

5)Ο εκλεγμένος Αντιπεριφερειάρχης της κρατικής Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία υπάγεται εδαφικά η Νομαρχιακή Οργάνωση. 

6)Οι εκλεγμένοι Δήμαρχοι των Δήμων που υπάγονται στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης. 

7)Οι Υπεύθυνοι των Θεματικών Τομέων Δράσης  που εκλέχθηκαν κατά την διαδικασία της 6ης Απριλίου 2016. 

Η δήλωση υποψηφιότητας για την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου της Νομαρχιακής Οργάνωσης υποβάλλεται στην αρμόδια Ν.ΕΦ.Ε., εγγράφως και επί αποδείξει, έως αύριο Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 στις 19:00. Στη  δήλωση υποψηφιότητας επισυνάπτονται, επί ποινή απαραδέκτου: 

1)Φωτοτυπικό αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του υποψήφιου (ή της προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αστυνομικής αρχής) 

2)Το έντυπο υπογραφών  σωστά και πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από: 

α) Είκοσι (20) μέλη της Νομαρχιακής Συνέλευσης (ΝΟ.Σ.) που δηλώνουν ότι υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του συγκεκριμένου υποψήφιου, εφ’ όσον αυτός είναι μέλος της ΝΟ.Σ. 

β) Τριάντα (30) μέλη της Νομαρχιακής Συνέλευσης (ΝΟ.Σ.) που δηλώνουν ότι  υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του συγκεκριμένου υποψήφιου, εφ’ όσον αυτός δεν είναι μέλος της ΝΟ.Σ.