Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, στην αναγγελία του θανάτου του πρώην δημοτικού συμβούλου και αντιδημάρχου Κωνσταντίνου Σαμουρέλη, συνήλθε εκτάκτως και δια περιφοράς και αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος.   

Στο ψήφισμα αναφέρονται τα εξής:

"Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε έκτακτα σε δια περιφοράς συνεδρίαση την 7η Απριλίου 2020, ύστερα από την αναγγελία του θανάτου του Κωνσταντίνου Σαμουρέλη, πρώην Δημοτικού Συμβούλου και Αντιδημάρχου του Δήμου Λαρισαίων και αφού έλαβε υπόψη:

1.    Το άρθρο 65 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018.

2.    Τη με αρ. 40/31-03-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.    Να εκφράσει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

2.    Να δημοσιευθεί το παρόν."