Την προκήρυξη θέσεων γιατρών, νοσηλευτών, στελεχών εργαστηρίων και πληρωμάτων ασθενοφόρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, εξήγγειλε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, την ώρα που ο αρμόδιος υπουργός αποφάσισε την αναστολή και ανάκληση -μέχρι νεωτέρας-, των κανονικών αδειών του υγειονομικού προσωπικού.

Πρόκειται να καλυφθούν συνολικά 200 θέσεις (65 ΠΕ Ιατρών, 100 ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών, 5 ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων και 30 ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου).

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας θα προσληφθούν τρεις (3) Παθολόγοι-Λοιμωξιολόγοι ή πνευμονολόγοι, ελλείψει αυτών παθολόγοι και έξι (6) νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο μια αίτηση με ανώτατο όριο τις δυο επιλογές.

Η υποβολή περισσότερων των μια αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών εκπαίδευσης, κλάδων και ειδικοτήτων συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Ε.Ο.Δ.Υ., Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ 15123.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος (έως την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου).