Η επιδημιολογική εικόνα της Θεσσαλίας παρουσιάζεται οριακά βελτιωμένη την εβδομάδα 1-7 Οκτωβρίου, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα 24-30 Σεπτεμβρίου, και στους 4 Νομούς της Θεσσαλίας.

Τα Τρίκαλα σημειώνουν καθοδική πορεία, ενώ οι 3 άλλοι Νομοί παρουσιάζουν άνοδο, σύμφωνα με την επεξεργασία των δεδομένων από τον κ. Ν. Καρδούλα*.

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η εκτίμηση του μέσου όρου του ενεργού αριθμού αναπαραγωγής Rt του κορωνοϊού στο χρονικό διάστημα 1-7 Οκτωβρίου στη Θεσσαλία και στους 4 Νομούς της, η διακύμανση των τιμών του Rt, η εκτίμηση του Rt στις 7 Οκτωβρίου, η αποτελεσματικότητα των μέτρων στη μείωση της διασποράς του κορωνοϊού και η εκτίμηση του μέσου όρου του αριθμού Rtτην προηγούμενη εβδομάδα 24-30 Σεπτεμβρίου, χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο EpiEstim του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΥ.

Τα συμπεράσματα για την εβδομάδα 1-7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον πίνακα είναι:

•    Ο μέσος όρος του αριθμού Rt στη Θεσσαλία εκτιμάται ότι είναι 1,10.

•    Ο Rt στη Θεσσαλία στις 7Οκτωβρίου εκτιμάται ότι είναι 1,01.

•    Από διακύμανση των τιμών του Rtστη Θεσσαλία που κυμαίνονται από 1,01 έως 1,17 συμπεραίνεται ότι η επιδημία διατηρείται, δείχνοντας σημάδια ελέγχου.

•    Το ποσοστό της αποτελεσματικότητας των μέτρων της κυβέρνησης στη μείωση της διασποράς του κορωνοϊού στηΘεσσαλία εκτιμάται ότι είναι 66%.

•    Τον καλύτερο μέσο όρο Rtέχουντα Τρίκαλα με 0,88 και ακολουθούν η Λάρισα,η Μαγνησία και η Καρδίτσα, η οποία βρίσκεται μεταξύ μετρίου και υψηλού επιδημιολογικού κινδύνου.

•    Τον καλύτερο Rt στις 7Οκτωβρίου και τα υψηλότερα ποσοστά αποτελεσματικότητας των μέτρων έχουν τα Τρίκαλα και ακολουθούν η Λάρισα, η Καρδίτσα καιη Μαγνησία.

•    Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα,η επιδημιολογική εικόνα της Θεσσαλίας είναι οριακά βελτιωμένη και όσον αφορά τους Νομούς,μόνο τα Τρίκαλα παρουσιάζουν σημάδια ανάκαμψης.

* Ο Νίκος Καρδούλας είναι Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία,  Συνταγματάρχης ε.α. και Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού ΝΔ Θεσσαλίας