Τις αιτήσεις μέχρι τις 25 Ιουλίου καλούνται να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι για κάλυψη , 7 υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων με οχτάμηνη σύμβαση για έκτακτες ανάγκες στα υποκαταστήματα ΕΛΓΑ Ηρακλείου, Κοζάνης και Λάρισας.
Ειδικότερα, σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 106/19-07-2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ, με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 2190/94, όπως ισχύει, 7 υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έως 8 μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του ΕΛΓΑ, θα προχωρήσουμε άμεσα στις προσλήψεις του προσωπικού αυτού στα Υποκαταστήματα ΕΛΓΑ Ηρακλείου, Κοζάνης και Λάρισας, ως εξής:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΕΛΓΑ και στην Κεντρική Διοίκηση/Διεύθυνση Διοικητικού/Τμήμα Προσωπικού μέχρι την 25-07-2018, δηλώνοντας το υποκατάστημα που επιθυμούν να εργαστούν. Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν στο ίδιο έντυπο αίτησης να δηλώσουν περισσότερα από 1 Υποκαταστήματα καθορίζοντας σειρά προτίμησης.
Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά (ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα):
α) δελτίο αστυνομικής ταυτότητας,
β) τίτλο σπουδών,
γ) Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Ειδικότητας Κτηνιάτρου
δ) πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα i) επεξεργασίας κειμένων ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
Τα πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε σε πρωτότυπα, καθώς και
ε) Τέσσερις υπεύθυνες δηλώσεις του νόμου 1599/1986, υποδείγματα των οποίων θα προμηθευτούν από τις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ.
Επισημάνσεις
Α. Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι που διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου για τη μετάβασή τους στο χώρο διενέργειας των πραγματογνωμοσυνών, διότι το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών παρουσιάζεται σε απομακρυσμένες δύσβατες περιοχές που δεν καλύπτονται από τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Β. Αποτελεί κώλυμα πρόσληψης για τον υποψήφιο η διατήρηση καταστήματος Κτηνιατρικών Φαρμάκων ή Κτηνιατρείου σε περιφερειακή ενότητα της γεωγραφικής δικαιοδοσίας του Υποκαταστήματος απασχόλησης.
Κατά τα λοιπά για το ανωτέρω προσωπικό εφαρμόζεται ό,τι και για το λοιπό εποχικό γεωτεχνικό προσωπικό.

agronews.gr