Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων ενημερώνει τους γονείς της πόλης ότι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης δημοσίευσε την Κυριακή 22/7/2018 τα προσωρινά αποτελέσματα για τη δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2018-2019” και οι ημερομηνίες υποβολής ενστάσεων είναι από 23/7/2018 έως 25/7/2018.

Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν από τις/τους αιτούσες/αιτούντες εγγράφως στους αριθμούς FAX των κατά τόπους γραφείων της ΕΕΤΑΑ, ή ηλεκτρονικά μέσω e-mail στην διεύθυνση: miteresenstaseis@eetaa.gr με σκαναρισμένα έγγραφα σε μορφή pdf (σημειώνουμε ότι καμία άλλη μορφή αρχείου δε γίνεται αποδεκτή και η ένσταση δεν εξετάζεται).
Σε περίπτωση υποβολής ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς η ένσταση υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019» και θα πρέπει να έχει παραδοθεί στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε. έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων δηλαδή την 25/7/2018.
Από τις ενστάσεις που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την 25/7/2018. Ενστάσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Όλες οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων.
Στο έντυπο της ένστασης θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο υποβάλλεται η ένσταση και να συνοδεύεται από το απαιτούμενο δικαιολογητικό. Ενστάσεις ασαφείς ή δικαιολογητικά χωρίς έντυπο ένστασης, δεν θα γίνονται αποδεκτά.
Καλούνται οι γονείς που επιθυμούν να εντάξουν τα παιδιά τους στους Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΔΑΠ – ΚΔΑΠ ΜΕΑ του δήμου Λαρισαίων να επισκεφθούν την ηλεκτρονική σελίδα: https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2018/22072018_enstaseis_odigies.pdf  προκειμένου να δουν τα αποτελέσματα και να κάνουν ένσταση εφόσον χρειάζεται.
Επίσης, για οποιαδήποτε βοήθεια ή πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής, τηλέφωνα 2410 680205, κα. Νάκα Αγλαϊα, καθώς και στα γραφεία της ΔΗΚΕΛ στο τηλέφωνο 2410 661727, κ Θυμούλια Αποστόλη (ώρες 8.00 -14.00).