Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λάρισα, στις οδούς Βενιζέλου και Φιλελλήνων, αύριο Τρίτη (13-08-2019) και την Τετάρτη (14-08-2019), λόγω εκτέλεσης επειγουσών εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης τμημάτων του λεωφορειόδρομου, ανακοινώνει η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας.

Aναλυτικά αναφέρει:

«Αποφασίζουμε

1. Απαγορεύουμε τη διέλευση κάθε είδους οχήματος στην ενταύθα οδό Βενιζέλου, από τη συμβολή της με την οδό Ολύμπου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Φιλελλήνων, καθώς και στην ενταύθα οδό Φιλελλήνων, από τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Κύπρου, από αύριο Τρίτη (13-08- 2019) και ώρα 00:00 ́ μέχρι την Τετάρτη (14-08-2019) και ώρα 24:00 ́, λόγω εκτέλεσης κατεπειγουσών εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης τμημάτων του λεωφορειόδρομου.

2. Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από

1 τον ανάδοχο, υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

3. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση και εφαρμογή κατάλληλης οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης, χρήση κατάλληλων υλικών και η εφαρμογή τους, κλπ) να είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές και τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 4. Να εξασφαλιστεί η συντήρηση (τακτική & έκτακτη) της σήμανσης ώστε να διασφαλιστεί ότι θα παραμένει σε καλή κατάσταση καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια εφαρμογής των ρυθμίσεων, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία.

5. Η μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται, θα πρέπει να καλυφθεί, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (ημέρα-νύχτα).

6. Μετά το πέρας των εργασιών, οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα εργοταξιακής σήμανσης δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην περιοχή. Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλειας θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού φόρτου επαναφέροντας ακέραια την πρότερη σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής.

7. Με μέριμνα της ανάδοχου εταιρείας και της Διεύθυνσης Σεχνικών Τπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων να υπάρχει συντονισμός με τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως οργανισμούς επείγουσας ανάγκης (πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, κ.λ.π.) προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες που θα δημιουργηθούν. Περαιτέρω, θα πρέπει να προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιηθείσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με το προσφορότερο τρόπο από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

8. Ο ανάδοχος του έργου, υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Σεχνικών Τπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία,τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, αντανακλαστικά προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη τους η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.

9. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ. 502/9-7-2003 Τπουργική Απόφαση [Β/946/2003], οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014 (Α-261).

10. Σο Σμήμα Σροχαίας Λάρισας, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την επίδοση – δημοσίευσή της, ανακοίνωση στον αιτούντα των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τον Κ.Ο.Κ. και τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις την επίβλεψη για την υλοποίησή τους και τη λήψη μέτρων.»