Εγκρίθηκε  από άποψη σκοπιμότητας από τον υφυπουργό Υγείας κ. Β. Κοντοζαμάνη  μετά από την 67750/31.07.2020 απόφαση – πρόταση του Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας  κ. Φώτη Σερέτη και τη συναίνεση του Διοικητή του Π.Γ.Ν. Λάρισας κ. Δημ. Κατσικονούρη  η προμήθεια ενός ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ (MRI) 3 TESLA, για την κάλυψη των αναγκών του ΠΓΝ Λάρισας, με ενδεικτικό προϋπολογισμό ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.800.000 ευρώ)  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020», κατόπιν ένταξης της πρότασης του Νοσοκομείου στα πλαίσια της σχετικής (ΙΒ) πρόσκλησης από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστό.

Η προμήθεια και εγκατάσταση του ανωτέρω Μαγνητικού Συγκροτήματος θα αναβαθμίσει σημαντικά την παροχή Υπηρεσιών Υγείας στους πολίτες της Υγειονομικής μας Περιφέρειας