Ξεκίνησαν οι αιτήσεις ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών, να διδάξουν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.). και έχουν προκηρυχτεί συγκεκριμένες θέσεις από τη Γενική Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.

Όσο αφορά στα σχολεία (ΣΔΕ) της Θεσσαλίας, έχουν προκηρυχτεί οι εξής θέσεις: Στο 2ο ΣΔΕ (φυλακών) Λάρισας, δύο θέσεις για τα μαθήματα: μαθηματικά και φυσικές επιστήμες.

Στο 2ο ΣΔΕ (φυλακών) Τρικάλων, δύο θέσεις για τα μαθήματα: μαθηματικά και Αγγλικά.

Αναλυτικά όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης του υπουργείου Παιδείας: «Ανοιξε» ο ιστότοπος (http://directors.minedu.gov.gr) για την υποβολή αιτήσεων για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού για Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).

Καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τουλάχιστον διετή εκπαιδευτική υπηρεσία από το διορισμό τους σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση θέσεων με επιλογή, προκειμένου να αποσπαστούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας τμήματα αυτών….

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία μόνο αίτηση για μία συγκεκριμένη περιφέρεια, και μέχρι τρία Σ.Δ.Ε. της ίδιας περιφέρειας με σειρά προτίμησης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, με δύο τουλάχιστον χρόνια

εκπαιδευτική υπηρεσία (άρθρο 7 παρ. 2 εδάφιο β. του νόμου 5953/2014 (1861 Β΄) Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).

Δεν επιλέγεται εκπαιδευτικός ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με τη ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα Ν. 3528/2007, (Φ.Ε.Κ. Α'26) ή για τον οποίο συντρέχουν τα

κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, όπως ισχύει.

Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του παραπάνω νόμου.

Εκπαιδευτικός του οποίου τα πιστοποιητικά των αντικειμενικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας,

αποκλείεται και σε βάρος του ασκούνται όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές, πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες».

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

«Εξαιρούνται από το δικαίωμα υποβολής αίτησης οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:

α) διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά,

β) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-8-2016,

γ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-8-2016 ή

δ) υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.

Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές».