Τα τηλεμετρικά συστήματα της πέρα από την πόλη της Λάρισας, στην ευρύτερη περιοχή των πρώην Δήμων  Γιάννουλης και Κοιλάδας, επεκτείνει η ΔΕΥΑΛ με την υπογραφή σχετικής σύμβασης.

Η υπογραφή του συμφωνητικού εκτέλεσης της σύμβασης έγινε στις 28 Απριλίου από τον Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΛ Δ. Μαβίδη και τους νομίμους αντιπροσώπους της εταιρείας «ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. Ηλεκτροτεχνικών Έργων και Προϊόντων».

Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται σε 1.150.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) του υπουργείου Ανάπτυξης και ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΛ.  Η παράδοση του υπό προμήθεια εξοπλισμού θα ολοκληρωθεί μέσα σε 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Με την υλοποίηση του έργου το σύστημα τηλεμετρίας θα επεκταθεί στη Γιάννουλη, τους οικισμούς Φαλάνης και Δασοχωρίου, την Κοιλάδα και τους οικισμούς Ραχούλας, Ελευθερών, Λουτρού, Αργυρόμυλων, Κουτσόχερου, Κάστρου, Μάνδρας και Αμυγδαλέας.

Τα τηλεμετρικά συστήματα αποτελούν πλέον πολύτιμα εργαλεία στη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Και αυτό γιατί με τη χρήση τους επιτυγχάνεται απομακρυσμένη εποπτεία και διαχείριση της λειτουργίας όλων των εγκατεστημένων συστημάτων (γεωτρήσεις, δεξαμενές, αντλιοστάσια, βιολογικοί καθαρισμοί και δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης).

Στην ΔΕΥΑΛ λειτουργεί σύγχρονο σύστημα Τηλεμετρίας που καλύπτει σχεδόν το σύνολο του εξωτερικού Υδραγωγείου Ύδρευσης (αντλιοστάσια, γεωτρήσεις και δεξαμενές) και αποτελείται από Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου, διασυνδεδεμένο μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων με 27 τοπικούς σταθμούς ύδρευσης, 60 τοπικούς σταθμούς μέτρησης διαρροών στο εσωτερικό δίκτυο της πόλης και 15 τοπικούς σταθμούς αποχέτευσης/ομβρίων.

Επίσης έχουν ήδη εγκατασταθεί συστήματα αυτοματισμού στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των λυμάτων της Λάρισας.

Τεχνικά Στοιχεία

Στη νέα σύμβαση περιλαμβάνονται:

i. Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία 25 νέων τοπικών σταθμών ελέγχου του εξωτερικού υδραγωγείου καθώς και 10 νέων τοπικών σταθμών ελέγχου 2 του εσωτερικού Υδραγωγείου των Δ.Ε. Γιάννουλης και Κοιλάδας του Δήμου Λαρισαίων.

ii. Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία σταθμού αναμετάδοσης στον Υδατόπυργο Γιάννουλης για την υλοποίηση των απαραίτητων επικοινωνιακών διατάξεων.

iii. Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 1 Κεντρικού Σταθμού Εργασίας και Εποπτείας του συνολικού συστήματος καθώς και 1 Φορητού Σταθμού Εργασίας για τον προγραμματισμό των PLC, του επικοινωνιακού εξοπλισμού και των οργάνων μέτρησης και την επίλυση λειτουργικών προβλημάτων επί τόπου στον κάθε σταθμό.

iv. Προμήθεια, Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση και Θέση σε Λειτουργία όλων των απαραίτητων Λογισμικών για την Αναβάθμιση του υφισταμένου SCADA, την ανάπτυξη εφαρμογής για απεικόνιση του SCADA σε Tablet και Smartphone, την διαχείριση των επικοινωνιών, τον τηλέλεγχο – τηλεχειρισμό των νέων σταθμών, τον σχεδιασμό και ανάπτυξη λογισμικού για τη διαχείριση νερού και ενέργειας καθώς και την απαραίτητη Ενοποίηση υφιστάμενου και νέου συστήματος τηλελέγχου – τηλεχειρισμού.

Ωφέλειες

Η εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών των εξωτερικών και εσωτερικών υδραγωγείων των Δ. Ε. Γιάννουλης και Κοιλάδας και η ενσωμάτωσή τους στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Λαρισαίων, θα συμβάλει στη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και επομένως στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων καθώς και στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Με την υλοποίηση του έργου η ΔΕΥΑ Λάρισας, θα αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα τηλεμετρίας, του οποίου την λειτουργικότητα διασφαλίζει με το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της.

Μέσα από την αποκτηθείσα εμπειρία, οι μηχανικοί και τα στελέχη της θα πετύχουν την βέλτιστη λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος που ελέγχει η ΔΕΥΑΛ.

Με τον τρόπο αυτό θα:

- έχει την εποπτεία του υδατικού ισοζυγίου,

- επεξεργάζεται στατιστικά τα δεδομένα της κατανάλωσης

- προγραμματίζει τις αναγκαίες επενδύσεις στον τομέα της ύδρευσης,

- προβλέπει ενδεχόμενες αστοχίες του συστήματος ύδρευσης,

- προλαμβάνει έκτακτα περιστατικά

- διαχειρίζεται με ορθολογικό τρόπο τους υδατικούς πόρους, μειώνοντας το αντλούμενο νερό.