Αρχισε τη  Δευτέρα  02.09.2019  και  θα  συνεχιστεί  μέχρι  και  την  Παρασκευή 6  Σεπτεμβρίου  2019 (και  ώρα  18:00),  η  ηλεκτρονική  υποβολή  αιτήσεων  για  την  κάλυψη  των  θέσεων  ωρομίσθιου  εκπαιδευτικού  προσωπικού  για το  Ινστιτούτο  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  (Ι.Ε.Κ)  Λάρισας  του  Οργανισμού  Απασχόλησης  Εργατικού  Δυναμικού, για  το  Έτος  Κατάρτισης  2019-2020.

Όσοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, (σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 32158/Δ1/11297 (ΦΕΚ 2228/Β΄/14-06-2018) Απόφαση της  Υπουργού και Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την προκήρυξη, υποβάλλονται ή αποστέλλονται σε φάκελο ταχυδρομικώς, συστημένα ή με courier, στο  Ι.Ε.Κ  ΛΑΡΙΣΑΣ.

Στο φάκελο, στα στοιχεία του αποστολέα, αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής υποβολής, ο οποίος εμφανίζεται στην ηλεκτρονική αίτηση.

Όσοι υποψήφιοι επανυποβάλουν   ηλεκτρονική Αίτηση (συνεχόμενα ή μεμονωμένα), από  το  έτος κατάρτισης 2015-2016  έως  και  το  έτος κατάρτισης  2018-2019, με  τον  ίδιο  τίτλο  σπουδών  στο  ΙΕΚ Λάρισας, θα καταχωρήσουν στην φετινή ηλεκτρονική αίτηση μόνο ότι επιπλέον  δικαιολογητικό  έχει  αποκτηθεί  μετά  την  τελευταία  υποψηφιότητά  τους  έως  σήμερα εκτός  των  Δικαιολογητικών  που  αφορούν  κοινωνικά  κριτήρια ( Ανεργία, Πολυτεκνία, μονογονεϊκή οικογένεια,  Αμεα κ.λ.π)  τα  οποία  θα  πρέπει  να  υποβληθούν  εκ΄ νέου.

Η εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποστέλλεται ή  υποβάλλεται  στο ΙΕΚ  ΛΑΡΙΣΑΣ στην παρακάτω

Διευθύνση:
ΙΕΚ Λάρισας (Ερμογένους 10,  Τ.Κ. 414.47, Λάρισα, τηλ. 2410 – 564685-6)

Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης καθώς  και την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, που ζητούνται από την παρούσα Προκήρυξη, δίνονται στο ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ του ΟΑΕΔ καθώς και στην  ιστοσελίδα του Οργανισμού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr.

Πληροφορίες  παρέχονται  στη Γραμματεία του ΙΕΚ  και   στα   τηλέφωνα  2410564685  και  2410564686. τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρα  από  08:00 π.μ.  μέχρι  03:00  μ.μ.