ΤΟ ΝΠ∆∆ «Οργανισµός Πολιτισµού – Αθλητισµού – Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης ∆ήµου Φαρσάλων» (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.∆.Φ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 3 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.
Ειδικότητες: ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων, ∆Ε Μαγείρων, ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ