Υπογράφηκε η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες συντήρησης και επισκευής δημοτικού σχολείου Καλλιθέας» μεταξύ του Δημάρχου Φαρσάλων Άρη Καραχάλιου και του αναδόχου του έργου Βάιου Λιαπόπουλου.

Το συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 4.238,71 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ενώ δόθηκε έκπτωση 27% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου και σύμφωνα με τις τιμές τιμολογίου της μελέτης, ο δε προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5.806,45 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ. 3669/2008 & 3852/2010, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.