Συνεργασία και κοινές δράσεις αναλαμβάνει η νέα διοίκηση του Επιμελητηρίου Λάρισας με τους επιχειρηματικούς φορείς στο νομό Λάρισας με σκοπό:
•    την προστασία και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, των εξαγωγών και κάθε κλάδου της οικονομίας,
•    την παροχή προς την Πολιτεία τεκμηριωμένων εισηγήσεων για κάθε οικονομικό θέμα, με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας,
•    την παροχή στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε οικονομικό θέμα,
•    την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της δραστηριότητας των μελών του, που αφορούν θέματα σύστασης, αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Προτεραιότητα της νέας διοίκησης και του προέδρου κ. Σωτήρη Γιαννακόπουλου είναι η εμβάθυνση της  συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, με επίκεντρο την εξωστρέφεια, την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του νομού.
Παράλληλα έμφαση θα δοθεί και στη συνεργασία με τους φορείς εκπροσώπησης των επαγγελματιών και εμπόρων του νομού, καθώς και με τους επιστημονικούς φορείς και τα επιμελητήρια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.