Σε διακρατική συνάντηση στο Σανταντέρ της Ισπανίας μετείχε ο Εκπαιδευτκός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ. Στο σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρονται τα ακόλουθα:
Η διασφάλιση της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση αποτελεί συλλογική προσπάθεια τόσο της ηγεσίας των κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) όσο και των εργαζομένων σε αυτά. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό απαιτείται η ενεργή εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στη λήψη πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση της ποιότητας.
Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “QC-VET - Quality Culture in VET” για την προώθηση της φιλοσοφίας της ποιότητας στην ΕΕΚ. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να κατευθύνει, να παρακινήσει και να εμπλέξει το διδακτικό προσωπικό στην εφαρμογή πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση.
Στις 20-21 Νοεμβρίου 2017, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ παρουσίασε στο Σανταντέρ (Ισπανία) τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σχετικά με την άποψη, τη στάση και τις εμπειρίες των εκπαιδευτών και τη συμμετοχή τους στις πρωτοβουλίες διασφάλισης ποιότητας του κέντρου ΕΕΚ που εργάζονται. Επίσης, συζητήθηκε η δομή του διαδικτυακού εργαλείου που θα αναπτυχθεί τους επόμενους μήνες.
Το διαδικτυακό εργαλείο θα δίνει τη δυνατότητα σε κέντρα ΕΕΚ να αξιολογούν τις πρωτοβουλίες ποιότητας και τη συμμετοχή του προσωπικού σε αυτές βάσει συγκεκριμένων ποιοτικών δεικτών, όπως αυτοί ορίζονται από το EQAVET, μέσω της συμπλήρωσης ενός διαδραστικού ερωτηματολογίου. Το συγκεκριμένο εργαλείο θα παράσχει τη δυνατότητα ερμηνείας των αποτελεσμάτων μετά το τέλος της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, καθώς επίσης θα δίνει κατευθυντήριες γραμμές βάσει του κύκλου διασφάλισης ποιότητας όπως προσδιορίζεται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση Ποιότητας (EQAVET).
Όσοι δραστηριοποιούνται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είτε ως πάροχοι είτε ως εκπαιδευτές και θέλουν να συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος και να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαδικτυακό εργαλείο του προγράμματος QC-VET εντελώς δωρεάν, παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ», Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ.: 2410554026, email: euprojects@dimitra.gr