Ενισχύεται ο στόλος των οχημάτων για την καθαριότητα του Δήμου Λαρισαίων, με την προμήθεια δέκα νέων απορριμματοφόρων και δύο μικρών ανοικτών διαξονικών φορτηγών, ενώ παράλληλα δρομολογείται και η μετασκευή δύο παλιών για τις ανάγκες αποκομιδής ογκωδών σκουπιδιών (μπαζών κ.ά.), σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.

Πρόκειται για μια μαζική προμήθεια για την αντικατάσταση παλιών οχημάτων και την ενίσχυση του στόλου με νέα, η οποία προτάθηκε από την Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, μετά από μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στον υπάρχοντα εξοπλισμό και καταγραφή των αναγκών για την καλύτερη υλοποίηση του έργου της αποκομιδής απορριμμάτων.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος κ. Αλέξη Μπατζανιούλη, «κρίθηκε επιτακτική ανάγκη η αντικατάσταση μέρους των οχημάτων του στόλου Καθαριότητας στη Λάρισα, τόσο λόγω φθορών που έχουν παρουσιάσει, όσο και λόγω της αύξησης των απαιτήσεων για τη σημαντική αυτή αποστολή στην πόλη, η οποία αποτελεί προτεραιότητα, καθώς αφορά στη δημόσια υγεία.

Για ένα καθαρό και πολιτισμένο περιβάλλον απαιτείται συνεχής προσπάθεια στην καλύτερη οργάνωση αυτού του έργου, καθώς και στη δημιουργία των ασφαλέστερων συνθηκών για την υλοποίησή του».

Ο αντιδήμαρχος δηλώνει ότι η προμήθεια των νέων οχημάτων θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) διάρκειας 5 ετών και συγκεκριμένα αναφέρει: «Η πλέον πρόσφορη λύση σύμφωνα και με τη γενικότερη οικονομική συγκυρία, απολύτως σύννομη και προδιαγραφόμενη στην ισχύουσα νομοθεσία, και κατά κόρον εφαρμοζόμενη από όλους τους μεγάλους Δήμους της χώρας, που θα μας δώσει τη δυνατότητα της άμεσης ενίσχυσης του στόλου καθαριότητας με 10 νέα απορριμματοφόρα καθώς και 2 οχήματα συλλογής πράσινων αποβλήτων –στο πλαίσιο των νέων αρμοδιοτήτων που μας μεταβιβάστηκαν με την έγκριση προσφάτως του ΟΕΥ, είναι η υλοποίηση της προμήθειας με τη διαδικασία της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) διάρκειας 5 ετών.

Ειδικότερα, οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και ως τέτοιες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εθνικού (Ν. 4412/2016 και άρθρο 193 Ν. 3463/2006 Δημοτικού του Κώδικα) και Κοινοτικού δικαίου.

Στην περίπτωση αυτής της χρηματοδοτικής επιλογής, η εταιρεία leasing, δηλαδή ο συμμετέχων οικονομικός φορέας του δημόσιου διαγωνισμού, αγοράζει τον εξοπλισμό που επιλέγει (βάσει των διαδικασιών των δημοσίων διαγωνισμών) ο ενδιαφερόμενος (Δήμος Λαρισαίων) και στη συνέχεια το εκμισθώνει σε αυτόν, βάσει της σύμβασης μίσθωσης που υπογράφεται μεταξύ τους έναντι μηνιαίων, τριμηνιαίων ή εξαμηνιαίων καταβολών που αποτελούν τα μισθώματα. Στο τέλος της περιόδου (5ετίας) ο μηχανολογικός εξοπλισμός περνά στην ιδιοκτησία και κυριότητα του Δήμου».

Προκήρυξη διαγωνισμού

Εντός των επόμενων δύο μηνών προβλέπεται να εκδοθεί

η προκήρυξη του διαγωνισμού προμήθειας των οχημάτων, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται στα 2.951.200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

Αναλυτικότερα το έργο προβλέπει:

«-Τέσσερα απορριμματοφόρα οχήματα τύπου πρέσας (στενού πλαισίου) χωρητικότητας 10 m3, προϋπολογισμού 999.000 ευρώ.

-Εξι απορριμματοφόρα οχήματα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3, προϋπολογισμού 1.093.500 ευρώ.

-Δύο μικρά ανοικτά διαξονικά φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα και γερανό με αρπάγη, προϋπολογισμού 287.500 ευρώ.

Σύνολο κόστους προμήθειας 2.380.000 ευρώ, συν ΦΠΑ (571.200) ανέρχεται στα 2.951.200 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά στον υφιστάμενο το στόλο των απορριμματοφόρων του Δήμου Λαρισαίων και τις ημερήσιες ανάγκες, ο κ. Μπατζανιούλης υποστήριξε: «Ο συνολικός αριθμός των χρησιμοποιούμενων σήμερα απορριμματοφόρων ανέρχεται σε 42 οχήματα. Επιπλέον (των ανωτέρω) 6 οχήματα βρίσκονται σε ακινησία, λόγω σημαντικότατων βλαβών και παλαιότητας.

Οι ημερήσιες ανάγκες σε απορριμματοφόρα ανέρχονται σε 41 (23 πρωινή βάρδια – 4 απογευματινή βάρδια και 14 βραδινή).

Με την επικείμενη έναρξη προγράμματος διαλογής στην πηγή καφέ κάδου (βιοαποβλήτων) και ενίσχυσης των προγραμμάτων ανακύκλωσης θα απαιτηθούν επιπλέον 4-5 απορριμματοφόρα.

Είναι προφανές ότι απαιτείται άμεσα η ουσιαστική ενίσχυση και ανανέωση του στόλου με ικανό αριθμό απορριμματοφόρων, προκειμένου να αντεπεξέλθουμε επιτυχώς τόσο στις καθημερινές μας ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων, όσο και στις επικείμενες και σχεδιαζόμενες επεκτάσεις των ρευμάτων συλλογής αποβλήτων».

Μετασκευή οχημάτων

Παράλληλα δρομολογείται η μετασκευή δύο απορριμματοφόρων οχημάτων του δημοτικού στόλου, με στόχο να χρησιμοποιηθούν στην αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων (μπαζών, οικιακών απορριμμάτων, κ.ά.).

Η μετασκευή των οχημάτων θα εκτελεστεί με τις διαδικασίες που προβλέπονται περί: «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και η χρηματοδότησή της θα καλυφθεί από ιδίους πόρους σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.30002 “Μετατροπές διαφόρων οχημάτων” του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους.

Λένα Κισσάβου Ελευθερία